Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Inledning

Följande domstolsavgifter gäller för detta förfarande:

Tariff A i den andra förteckningen i sekundärlagstiftning 308.01, domstolsregler för småmål (Second Schedule of Subsidiary Legislation 380.01, Small Claims Tribunal Rules).

Artikel 2 i tariff B i kapitel 12 i Maltas lagsamling, lagen om organisation och civilprocess (Code of Organization and Civil Procedure).

Kansliavgifter kan inte betalas elektroniskt.

Vilka avgifter gäller?

Formulär A – Ansökningsformulär

Formulär C – Svarsformulär

Formulär D – Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarande

Hur mycket ska jag betala?

Formulär A – Ansökningsformulär: 40,00 euro i registreringsavgift samt 7,20 euro för underrättelse av samtliga svarande.

Formulär C – Svarsformulär: 25,00 euro i registreringsavgift samt 7,20 euro för underrättelse.

Formulär D – Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarande: 20,00 euro i registreringsavgift.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Formuläret beaktas inte förrän betalning sker.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna ska betalas till följande bankkonto:

Kontohavarens namn

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (internationellt bankkonto)

MT94VALL22013000000050011428265

Nationell banknyckel

SORT CODE 22013

Kontonummer

50011428265

BIC/SWIFT-kod

VALLMTMT

Bankens namn

BANK OF VALLETTA

Bankens adress

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Kontovaluta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du visar upp ett kvitto utfärdat av den bank där transaktionen gjordes.

Senaste uppdatering: 05/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.