Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Fordringar som omfattas av det europeiska småmålsförfarandet (förordning (EG) nr 861/2007, som trädde i kraft den 1 januari 2009) lämnas in med hjälp av formulär A till behörig domstol enligt de allmänna reglerna om territoriell behörighet. Syftet med det europeiska småmålsförfarandet är att förenkla och påskynda gränsöverskridande anspråk på upp till 5 000 euro. Förordningen är tillämplig mellan EU:s medlemsstater, med undantag för Danmark.

Det europeiska småmålsförfarandet är ett alternativ till de förfaranden som finns i medlemsstaternas lagstiftning. En dom i ett europeiskt småmålsförfarande ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan att det krävs en verkställighetsförklaring och utan att det ska ges möjlighet att överklaga beslutet om erkännande.

Standardformulär har utarbetats för småmålsförfarandet på alla EU-språk. För att inleda förfarandet ska formulär A fyllas i. Alla relevanta handlingar, t.ex. kvitton och fakturor, ska bifogas formuläret.

Den enda skälet till att verkställighet i en annan medlemsstat kan vägras är om domen är oförenlig med någon annan dom som tidigare har meddelats i den andra medlemsstaten och som avsåg samma parter. Verkställighet ska ske i enlighet med regler och förfaranden i den medlemsstat där domen verkställs.

Vilka avgifter gäller?

Storleken på domstolsavgifterna beror på fordringsbeloppet eller ansökan. Se även: Hur mycket ska jag betala?

Hur mycket ska jag betala?

De tillämpliga avgifterna för år 2019 är uppdelade enligt följande:

Storlek på fordran eller ansökan

Domstolsavgifter för juridiska personer

Domstolsavgifter för fysiska personer

Domstolsavgifter för personer som saknar tillräckliga ekonomiska medel

Ärenden som gäller en fordran eller en ansökan:

- med ett obestämt belopp, eller

- ett belopp som inte överstiger

500 euro

121 euro

81 euro

81 euro

Ärenden som gäller en fordran eller en ansökan avseende ett belopp som överstiger

500 euro upp till 12 500 euro

486 euro

231 euro

81 euro

För mer information, se: Nederländska rättsväsendet och Nederländska rättshjälpsrådet (Raad voor Rechtsbijstand).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolsavgifter måste betalas i förskott. Om betalning inte sker inom 1 månad avskrivs ärendet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

En sänd faktura kan betalas via överföring (elektroniskt eller på annat sätt).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning underrättas svaranden och ombeds att fylla i och returnera svarsformuläret.

Relaterade länkar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

Formulär A

Nederländska rättsväsendet

Nederländska rättshjälpsrådet

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.