Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaspanskatjeckiskadanskatyskaestniskagrekiskaengelskafranskaitalienskalettiskamaltesiskaportugisiskafinska är dock redan färdig.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Polen

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Avgifter i tvistemål regleras i lagen om domstolsavgifter i tvistemål av den 28 juli 2005 (konsoliderad version: Polens officiella kungörelseorgan 2014, punkt 1025). Huvudregeln är att en avgift tas ut för varje stämningsansökan som inges, inklusive fordringar som anmäls inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Enligt polsk lag går det att ansöka om befrielse från betalningen av denna avgift (Avdelning IV – Befrielse från domstolsavgifter).

Vilka avgifter gäller?

Vid ett europeiskt småmålsförfarande tas en proportionell avgift ut.

Hur mycket ska jag betala?

En fast avgift på 100 polska złoty (PLN) tas ut för stämningsansökningar som inges inom ramen för ett europeiskt småmålsförfarande (artikel 27b i lagen om domstolskostnader i tvistemål). Samma avgift tas ut för överklaganden (artikel 18 jämförd med artikel 27b i samma lag).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Enligt artikel 1262.1 i civilprocesslagen av den 17 november 1964 (Polens officiella kungörelseorgan nr 43, punkt 269, i dess ändrade lydelse) ska domstolen inte behandla en inlaga som gällande avgift inte har betalats för. Avgiften måste med andra ord betalas när en inlaga (en stämningsansökan) inges till behörig domstol. Alternativt måste en ansökan om befrielse från betalningen av domstolskostnaderna inges.

Följderna av att inte betala avgifterna för en inlaga anges bland annat i artiklarna 130 och 1302 i civilprocesslagen.

Om inlagan (däribland stämningsansökan) inte kan behandlas på grund av att avgiften inte har betalats ska domstolens ordförande enligt artikel 130 i civilprocesslagen uppmana parten att betala avgiften inom en vecka. I annat fall returneras inlagan. Om inlagan har ingetts av en person som bor utomlands och som inte har utsett någon företrädare i Polen fastställer domstolen en tidsfrist för när avgiften ska vara betald. Tidsfristen får inte vara kortare än en månad. Om avgiften inte betalas inom tidsfristen returneras inlagan till parten. Om avgiften betalas inom tidsfristen får inlagan rättsverkan från och med ingivningsdatumet.

Enligt artikel 1302 i civilprocesslagen får en obetald inlaga som ingetts av en advokat eller ett patentombud returneras utan någon betalningsuppmaning om avgiften är ett fast belopp eller är proportionell till det tvistebelopp som parten angett. Om avgiften för inlagan betalas inom en vecka från delgivningen av beslutet om att returnera handlingen får inlagan rättsverkan från och med ingivningsdatumet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Metoderna för att betala domstolsavgifter i tvistemål regleras i justitieministerns förordning av den 31 januari 2006 om fastställande av metoder för betalning av domstolsavgifter i tvistemål (Polens officiella kungörelseorgan nr 27, punkt 199), som har antagits för att genomföra ovannämnda lag om domstolskostnader i tvistemål.

Domstolsavgifter i tvistemål kan betalas via banköverföring till behörig domstols transaktionskonto (kontouppgifter kan fås direkt från domstolen eller hämtas på domstolens eller justitieministeriets webbplatser), direkt till domstolens kassa eller med stämpelmärken som kan köpas hos domstolens kassa.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Så snart avgifterna har betalats och eventuella brister åtgärdats prövar domstolen målet bakom stängda dörrar. Domstolen får endast hålla en förhandling i de fall som anges i förordning (EG) nr 861/2007.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.