Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Inledning

Den portugisiska lagstiftningen om domstolsavgifter (förordningen om förfarandekostnader, Regulamento das Custas Processuais) innehåller inga särskilda bestämmelser om fordringar i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Det innebär att de allmänna reglerna i förordningen om förfarandekostnader gäller, med hänsyn till det aktuella beloppet och ärendets komplexitet.

Vilka avgifter gäller?

  • Om beloppet uppgår till högst 2 000 euro: 102 euro (1 beräkningsenhet).
  • Om beloppet är högre än 2 000 euro men högst 5 000 euro: 204 euro (2 beräkningsenheter).

Om målet visar sig vara särskilt komplicerat kan domaren besluta att tillämpa följande avgifter:

  • Om beloppet uppgår till högst 2 000 euro: 153 euro (1,5 beräkningsenheter).
  • Om beloppet är högre än 2 000 euro men högst 5 000 euro: 306 euro (3 beräkningsenheter).

(Artikel 6.1 och 6.5 i förordningen om förfarandekostnader, godkänd genom lagdekret (Decreto-Lei) nr 34/2008 av den 26 februari 2008, i dess senaste lydelse.)

Om svaranden inom ramen för det europeiska betalningsföreläggandet lämnar in ett bestridande och förfarandet fortsätter, i enlighet med artikel 17.1 a i förordning (EG) nr 1896/2006, dras det belopp som betalats inom ramen för det förfarandet, i sökandens fall, av från avgifterna som ska betalas för det europeiska småmålsförfarandet.

Minskningen kan uppgå till 102 euro (1 beräkningsenhet) eller 153 euro (1,5 beräkningsenheter). (Artikel 7.6 i förordningen om förfarandekostnader, godkänd genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008, i dess senaste lydelse.)

Vid ett genkäromål läggs beloppen i de två fordringarna samman i syfte att beräkna avgifterna, vilket kan leda till att beloppet uppgår till 10 000 euro. Avgiften för mål där beloppet ligger mellan 8 000,01 euro och 10 000 euro är då 3 beräkningsenheter (306 euro) eller 4,5 beräkningsenheter (459 euro) i särskilt komplicerade mål. Om beloppet är mellan 5 000,01 euro och 8 000 euro är avgiften fortfarande 2 beräkningsenheter (204 euro) eller 3 beräkningsenheter (306 euro) i särskilt komplicerade mål (artikel 11 i förordningen om förfarandekostnader, godkänd genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008, i dess senaste lydelse, jämförd med artiklarna 145.5, 530.2, 299.1 och 299.2 samt 297.2 i civilprocesslagen, Código de Processo Civil).

Hur mycket ska jag betala?

Se föregående svar.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

I enlighet med artikel 642 i civilprocesslagen kommer domstolskansliet att anmoda dig att betala domstolsavgifterna inom tio dagar, tillsammans med en straffavgift motsvarande minst en beräkningsenhet och högst fem beräkningsenheter. Om du inte kan styrka att domstolsavgifterna och straffavgiften har betalats inom tio dagar beslutar domstolen att ansökan, begäran eller överklagandet ska återkallas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Via banköverföring.

Vad ska jag göra efter betalningen?

I enlighet med artikel 22 i genomförandeförordning nr 419-A/2009 av den 17 april 2009 ska du lämna in ett bevis på att avgiften betalats, tillsammans med motsvarande inlagor eller begäran, om inte annat föreskrivs i genomförandeförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.