Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Det europeiska småmålsförfarandet regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Notera dock att systemet med juridiska stämpelavgifter regleras av undantagsförordning nr 80/2013, som har varit i kraft sedan den 26 juni 2013. Denna rättsakt antogs efter ändringen av regelverket för genomförandet av tvistemålsprocesser. Regelverket har ändrats till följd av antagandet av civilprocesslagen och inrättandet av de nya institutioner som infördes genom civillagen.

Juridiska stämpelavgifter ska betalas av alla fysiska och juridiska personer som ersättning för de tjänster som tillhandahålls av domstolarna eller justitieministeriet (Ministerul Justiției) och det åklagarkontor som är knutet till Högsta domstolen (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Stämpelavgifter kan betalas online i Rumänien. Det elektroniska betalningssystemet har dock inte tagits i drift än.

Vilka avgifter gäller?

Juridiska stämpelavgifter ska betalas både för rättegångar i första instans och vid överklaganden.

Enligt regeringens undantagsförordning nr 51/2008 om rättshjälp i tvistemål, i dess ändrade lydelse och kompletterad genom lag nr 193/2008, i sin tur senare ändrad och kompletterad, kan fysiska personer på begäran få nedsättning av, undantag från och möjlighet till avbetalning av stämpelavgifterna. Juridiska personer kan beviljas hjälp att betala stämpelavgifter enligt artikel 42.2 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013.

Hur mycket ska jag betala?

Enligt artikel 3.1 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 tas för närvarande följande stämpelavgifter ut vid en ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet:

  1. Tvistebelopp upp till 500 rumänska leu (RON): 8%, dock minst 20 leu.
  2. 501–5 000 leu: 40 leu + 7% av det belopp som överstiger 500 leu.
  3. 5 001–25 000 leu: 355 leu + 5% av det belopp som överstiger 5 000 leu.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

I enlighet med regeringens undantagsförordning nr 80/2013 ska den juridiska stämpelavgiften betalas i förskott. Om sökanden inte betalar avgiften inom den frist som fastställts i lag eller av domstolen ogiltigförklaras ansökan som ostämplad. I förekommande fall kan den dock behandlas i den utsträckning stämpelavgiften har betalats i enlighet med lagstiftningen. Om ansökan om hjälp med betalningen av stämpelavgiften har avvisats och sökanden inte har betalat stämpelavgiften inom den fastställda tidsfristen, och inte har bifogat något betalningsbevis, ogiltigförklarar domstolen ansökan som ostämplad.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den betalningsskyldige kan betala de juridiska stämpelavgifterna kontant, via banköverföring eller online till ett särskilt budgetkonto (”Juridiska stämpelavgifter och andra stämpelavgifter”) hos den lokala förvaltningsmyndigheten på den plats där den fysiska personen har sin hemvist eller är bosatt eller, i förekommande fall, där den judiska personen har sitt säte. Kostnaderna för överföringen av de belopp som ska betalas i stämpelavgift bärs av den person som ska betala stämpelavgiften.

Om den person som ska betala stämpelavgiften varken har hemvist, är bosatt eller har sitt säte i Rumänien ska stämpelavgiften betalas till budgetkontot hos den lokala förvaltningsmyndigheten på den plats där den domstol som talan väcktes vid eller ansökan ingavs till har sitt säte.

Stämpelavgifter kan betalas kontant på avdelningen för skatter och avgifter vid den lokala förvaltningsmyndigheten på den plats där den fysiska personen har sin hemvist eller är bosatt, eller där den juridiska personen har sitt säte.

Dessutom kan stämpelavgifterna betalas via banköverföring och online.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Det kvitto på betalning av den juridiska stämpelavgiften som erhålls vid kontantbetalning, eller betalningsordern, ska överlämnas när talan väcks.

Kvittona, eller i förekommande fall betalningsorderna, för stämpelavgifterna har inget standardformat utan utfärdas i det format som godtas av den enhet där betalningen görs.

Om stämpelavgiften betalas efter det att domstolen har underrättat sökanden om att betalning saknas måste sökanden inom tio dagar från delgivningen av underrättelsen överlämna bevis på betalningen.

Bevis på betalning av stämpelavgiften kan lämnas personligen hos domstolen eller per post. Betalningsbeviset ska ange aktnumret för det mål som betalningen avser. Detta nummer framgår av den underrättelse som domstolen delgav den berörda parten.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.