På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I Skottland regleras domstolsavgifter för europeiska fordringar av mindre värde av

  • Sheriff Court Fees Order 2018Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, i dess lydelse enligt
  • Sheriff Court Fees Amendment Order 2018Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Bilaga 2, del II, nummer 16 och 38 gäller för europeiska fordringar av mindre värde från och med den 1 april 2019.

Bilaga 3, del II, nummer 16 och 38 gäller för europeiska fordringar av mindre värde från och med den 1 april 2020.

Avgifterna kan inte betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Om en ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet inges med hjälp av formulär A i EU-förordning nr 861/2007 ska en avgift betalas som täcker samtliga domstolsförfaranden.

Kostnaden för delgivning av handlingar per post ingår men en kompletterande avgift kan tas ut om sheriffen är tvungen att delge svaranden.

Ingen avgift tas ut för att inge ett svar på fordran med hjälp av svarsformulär C.

Du behöver i regel inte företrädas av en solicitor, och avgiften inkluderar inte dennes arvode.

Hur mycket ska jag betala?

Den nuvarande avgiften för att anmäla en fordran i ett europeiskt småmål är följande:

  • För summor på 300 brittiska pund (GBP) eller 250 euro eller mindre tas en avgift på 19 pund ut.
  • I alla övriga europeiska småmål tas en avgift på 104 pund ut.

Den kompletterande avgiften för en sheriffs delgivning av handlingar till svaranden utgörs av en administrativ avgift på 13 pund plus sheriffens delgivningskostnad.

Enligt artikel 8 i Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, i dess ändrade lydelse, kan en part befrias från skyldigheten att betala avgiften om de t.ex. har rätt till vissa statliga förmåner, eller har rätt till offentlig rättshjälp.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Enligt punkt 3 i Sheriff Court Fees Order 2018Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, i dess ändrade lydelse, ska domstolen i så fall inte godta ansökan och domstolen är inte skyldig att göra något så länge avgiften är obetald.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan betalas på följande sätt:

  • Med check – utställd på ”The Scottish Courts and Tribunals Service” (det skotska domstolsverket).
  • Med betal- och kreditkort – kontrollera vilka typer av kort som domstolen godtar och huruvida betalningen kan göras via telefon.
  • Med postanvisning – utställd på ”The Scottish Courts and Tribunals Service”.
  • Kontant – om betalningen sker per post avråds från kontant betalning.

Vad ska jag göra efter betalningen?

I och med betalningen godtar domstolen ingivandet av ansökningshandlingarna i form av formulär A i EU-förordning nr 861/2007. Ansökningshandlingarna och betalningen bör överlämnas eller skickas till domstolen på samma gång. Domstolen skickar därefter ut formulär B eller formulär 1 eller delger svaranden formulär A. Inget bevis på betalningen krävs.

Senaste uppdatering: 04/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.