Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

Vad gör jag efter betalningen?

Inledning

De domstolsavgifter som gäller i det europeiska småmålsförfarandet förtecknas i Sloveniens lag om domstolsavgifter (Zakon o sodnih taksah) i Sloveniens officiella kungörelseorgan (Uradni list RS) nr 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – författningsdomstolens beslut, 19/15 – författningsdomstolens beslut, 30/16 och 10/17–ZPP-E (lag om ändring av lagen om tvistemålsprocesser). Lagen om domstolsavgifter (nedan kallad ZST-1) är den allmänna lagen om domstolsavgifter.

ZST-1 (artikel 6) utgör den rättsliga grunden för möjligheten att betala domstolsavgifter med kontanter, elektroniska pengar eller andra giltiga betalningsmedel, som också gäller för betalningen av avgifter i det europeiska småmålsförfarandet. I praktiken kan domstolsavgifter betalas elektroniskt via nätbaserade betaltjänster som erbjuds av enskilda banker.

Vilka avgifter gäller?

I det europeiska småmålsförfarandet betalas en engångsavgift för hela förfarandet. Den som ansvarar för betalningen av domstolsavgiften är käranden, som måste betala avgiften när ansökan om att väcka talan inges till domstolen.

Hur mycket ska jag betala?

Storleken på den domstolsavgift i det europeiska småmålsförfarandet som käranden måste betala när han eller hon inger en ansökan om att väcka talan till domstolen beror på värdet på talan:

 • Om värdet på talan är lägre än 300 euro är avgiften 54 euro.
 • Om värdet på talan är 301–600 euro är avgiften 78 euro.
 • Om värdet på talan är 601–900 euro är avgiften 102 euro.
 • Om värdet på talan är 901–1 200 euro är avgiften 126 euro.
 • Om värdet på talan är 1 201–1 500 euro är avgiften 150 euro.
 • Om värdet på talan är 1 501–2 000 euro är avgiften 165 euro.
 • Om värdet på talan är 2 001–2 500 euro är avgiften 180 euro.
 • Om värdet på talan är 2 501–3 000 euro är avgiften 195 euro.
 • Om värdet på talan är 3 001–3 500 euro är avgiften 210 euro.
 • Om värdet på talan är 3 501–4 000 euro är avgiften 225 euro.
 • Om värdet på talan är 4 001–4 500 euro är avgiften 240 euro.
 • Om värdet på talan är 4 501–5 000 euro är avgiften 255 euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om käranden inte betalar domstolsavgiften i tid genomför domstolen förfarandet trots detta, och domstolsavgiften drivs därefter in vid behov.

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

ZST-1 (artikel 6) utgör den rättsliga grunden för möjligheten att betala domstolsavgifter med kontanter, elektroniska pengar eller andra giltiga betalningsmedel, som också gäller för betalningen av avgifter i det europeiska småmålsförfarandet.

I praktiken kan domstolsavgifter antingen betalas elektroniskt via nätbaserade betaltjänster som erbjuds av enskilda banker, eller direkt via betaltjänstleverantören eller domstolens kassa (med kontanter eller via en kassaterminal).

Varje bank har sin egen nätbaserade betaltjänst för att göra elektroniska betalningar.

Den betalningsansvarige kan betala domstolsavgiften i förskott, dvs. när ansökan om att väcka talan inges till domstolen. Alternativt kan den ansvarige inge ansökan till domstolen och sedan vänta tills domstolen skickar ut ett betalningsföreläggande med information om vilket belopp som ska betalas och alla andra uppgifter som krävs för att genomföra betalningen.

Vad gör jag efter betalningen?

Om domstolsavgiften betalas med angivande av korrekt referensnummer (som meddelas den betalningsansvarige av domstolen i betalningsföreläggandet) behöver den betalningsansvarige inte lämna in något betalningsbevis till domstolen. I sådana fall meddelas domstolen om betalningen via ett särskilt elektroniskt banksystem (UJPnet), där korrekt referensnummer är avgörande för att enskilda betalningar ska kunna identifieras.

Om domstolsavgiften däremot betalas utan att ange korrekt referensnummer måste den betalningsansvarige lämna in bevis till domstolen på att betalningen är gjord. Det finns inga särskilda formella villkor för att sådana bevis ska vara giltiga. På grundval av dessa bevis kontrollerar domstolen vid behov betalningen av domstolsavgiften på UJPnet-plattformen (särskilt om domstolsavgiften inte betalas via domstolens kassa).

Senaste uppdatering: 22/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.