Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

”Ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av följande.

Kategori A …………………………………900 kr (1) /…/ tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande” (Bilaga till Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna).

Ansökningsavgiften ska betalas till den domstol till vilken ansökan ges in. Det finns för närvarande inte någon möjlighet att betala avgiften elektroniskt via en webbsida.

(1)Beloppet gäller från och med den 1 juli 2014. 

Vilka avgifter gäller?

För småmålsförfarandet gäller endast en ansökningsavgift som ska betalas i samband med att ansökan ges in till domstolen. Några ytterligare avgifter för förfarandet eller för processuella åtgärder tas inte ut.

Hur mycket ska jag betala?

Det totala beloppet för förfarandet är ansökningsavgiften som efter den 1 juli 2014 uppgår till 900 kr.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om du inte betalar ansökningsavgiften, efter att du har blivit förelagd att komplettera ansökan med betalning, kommer målet att avvisas och domstolen kommer inte att pröva din ansökan. Det är möjligt att lämna in en ny ansökan som rör samma sak efter ett avvisande.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Ansökningsavgiften kan du betala via en elektronisk betaltjänst.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter genomförd betalning behöver du inte vidta några åtgärder och som huvudregel inte ge in bevis om att betalning har skett. Domstolen matchar gjorda inbetalningar med de ansökningar som har kommit in till domstolen. För att underlätta att din ansökan kan matchas med din betalning var noga med att ange ditt och motpartens fullständiga namn i samband med att du gör inbetalningen. Spara alltid betalningsbekräftelsen som vid behov kan användas för att spåra en betalning.

Senaste uppdatering: 05/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.