Добри практики на обучение

Обучителите ще намерят тук информационни листове, в които се описват добри практики при обучението на съдии и прокурори. Тези практики покриват голям брой теми — от преценката за нуждите от обучение до провеждането на обучение и оценяването.

Показване на повечеПоказване на по-малко

Информационните листове могат да бъдат източник на идеи за обучения на други практикуващи юристи (съдебни служители, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и медиатори)

Преценка за нуждите от обучение

Иновативна методология на обучението

Иновативни програми или учебни планове

Учебни способи, благоприятстващи правилното прилагане на законодателството на ЕС и международното съдебно сътрудничество

Оценка на работата на участниците по време на обучение/резултат от учебните дейности

Европейска работна среща, посветена на надграждането в европейското съдебно обучение с добри практики

„Обещаваща“, „добра“ или „най-добра“ практика

Примерите за добри практики при обучение спадат към различни области, свързани с обучението:

  • преценка за нуждите от обучение,
  • иновативни програми или учебни планове,
  • иновативна методология на обучението,
  • учебни способи, благоприятстващи правилното прилагане на законодателството на ЕС и международното съдебно сътрудничество,
  • оценка на работата на участниците по време на обучение/резултат от учебните дейности.

Примерите са събрани като част от пилотния проект, посветен на европейското съдебно обучение, предложен от Европейския парламент през 2012 г. и изпълнен от Европейската комисия през 2013 — 2014 г. Проучването на добрите практики за обучение беше проведено от Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), а примерите бяха предоставени от 23 обучаващи институции, като националните институции за съдебно обучение, Академията за европейско право (ERA), Европейския институт по публична администрация (EIPA) и самата EJTN.

Всеки информационен лист представя основните елементи на практиката, данните за контакт на обучаващата институция, както и други полезни коментари във връзка с възможността за пренасяне на практиката.

Преценка за нуждите от обучение

Анализ на съдебната практика PDF (341 KB) bg

Естония

Структурирана процедура за определяне на нуждите от обучение PDF (303 KB) bg

Румъния

Анализ на различията в обучението PDF (338 KB) bg

Белгия

Цялостна оценка на програмата на Трибунала за разглеждане на дела на лица с психични заболявания PDF (345 KB) bg

Англия и Уелс

Оценка на регионалните нужди от обучение PDF (306 KB) bg

Хърватия

Създаване на профили на компетенциите за съдии и прокурори  PDF (308 KB) bg

Полша

Обучение на коронери (Coroners) PDF (341 KB) bg

Англия и Уелс

Нужди от обучение, оценка и определяне на въздействието  PDF (337 KB) bg

Академия за европейско право (ERA)

Индивидуална оценка на нуждите от обучение  PDF (352 KB) bg

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

Оценка с широко участие PDF (306 KB) bg

Франция

Иновативни програми или учебни планове

Планиране на цялостен и насочен към нуждите годишен план на обучение PDF (312 KB) bg

Германия

Планиране на цялостен и насочен към нуждите годишен план на обучение PDF (354 KB) bg

Англия и Уелс

Осигуряване на обучение за съдии и прокурори и взаимодействие с други професии  PDF (334 KB) bg

България

Осигуряване на обучение за съдии и прокурори и взаимодействие с други професии PDF (341 KB) bg

Англия и Уелс

Съчетаване на различни дисциплини в осигуряването на обучение за съдии и прокурори PDF (338 KB) bg

Италия

Симулации на трибунали и програми с ролеви игри  PDF (341 KB) bg

Англия и Уелс

Симулации на трибунали PDF (338 KB) bg

Унгария

Задълбочен мониторинг на комуникационните умения чрез използването на симулации PDF (356 KB) bg

Франция

Обучение по ръководство и управление PDF (348 KB) bg

Франция

Обучение по ръководство и управление PDF (338 KB) bg

Финландия

Обучение по ръководство и управление PDF (306 KB) bg

Белгия

Обучение по ръководство и управление PDF (308 KB) bg

Англия и Уелс

Обучение по ръководство и управление PDF (342 KB) bg

EIPA

Обучение по ръководство и управление PDF (309 KB) bg

Нидерландия

Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение относно нови правни инструменти PDF (378 KB) bg

Румъния

Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение относно нови правни инструменти PDF (304 KB) bg

Франция

Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение относно нови правни инструменти PDF (307 KB) bg

Академия за европейско право (ERA)

Съвместно осъществяване на програми за обучение в рамките на необичайни партньорства PDF (343 KB) bg

Португалия

Съвместно осъществяване на програми за обучение с външен научноизследователски институт PDF (340 KB) bg

Полша

Магистрати наставници PDF (304 KB) bg

България

Магистрати наставници PDF (345 KB) bg

Нидерландия

Иновативна методология на обучението

Цялостна онлайн стратегия за електронно обучение PDF (343 KB) bg

България

Смесено електронно обучение PDF (309 KB) bg

Нидерландия

Смесено електронно обучение PDF (324 KB) bg

Испания

Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕС PDF (342 KB) bg

България

Записване, излъчване, онлайн подкастове, записване и транскрипция на обученията и тяхната достъпност в интернет PDF (307 KB) bg

Румъния

Електронни пощенски кутии и видеоконферентна връзка PDF (337 KB) bg

Португалия

Действителен казус, разработен в реално време посредством използване на видеоконферентна връзка PDF (339 KB) bg

Испания

Набиране на обучители и оценка на тяхната работа PDF (354 KB) bg

Румъния

Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнище PDF (305 KB) bg

България

Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнище PDF (305 KB) bg

Румъния

Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнище PDF (306 KB) bg

Франция

Обучение в големи екипи –методология, основаваща се на лавинообразния ефект PDF (311 KB) bg

Англия и Уелс

Малки екипи — Изготвяне на съдебни решения PDF (344 KB) bg

Нидерландия

Самоанализ на изготвянето на съдебни решения PDF (306 KB) bg

Естония

Малки екипи — Правораздаване PDF (320 KB) bg

Англия и Уелс

Съдията в обществото: Деонтология, етика и връзки с медиите PDF (307 KB) bg

Испания

Самоанализ на комуникационните умения PDF (306 KB) bg

Естония

Медийна комуникация – интерактивно и многопластово медийно обучение PDF (311 KB) bg

Германия

Учебни способи, благоприятстващи правилното прилагане на законодателството на ЕС и международното съдебно сътрудничество

Достъп до правото на ЕС чрез електронни средства PDF (305 KB) bg

Португалия

Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕС и за международно съдебно сътрудничество (модел „Eurinfra”) PDF (334 KB) bg

Нидерландия

GAIUS: увеличаване на познанията на съдиите за правото на ЕС PDF (309 KB) bg

Италия

Съчетаване на обучение по право на ЕС и международно сътрудничество с обучение по правен език PDF (334 KB) bg

Испания

Съчетаване на обучение по право на ЕС и международно сътрудничество с обучение по правен език PDF (311 KB) bg

Унгария (Полша, Чешка република, Словакия)

Непрекъсната работа в мрежа (реална и виртуална) PDF (340 KB) bg

Румъния

Конкурс ТЕМИДА PDF (322 KB) bg

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Наказателно правосъдие I — Международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — „Симулации на европейски заповеди за арест (EAW) и правна взаимопомощ (MLA)“ PDF (314 KB) bg

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

„Учене чрез практика“ успоредно с увеличаване на знанията за съдебното сътрудничество и националното право на други държави — членки на ЕС PDF (316 Kb) bg

Германия

Разработване на материали за обучение по право на ЕС на общоевропейско равнище с цел последващо включване на национално равнище PDF (329 KB) bg

Академия за европейско право (ERA)

Осигуряване на видимост на съдържанието на правото на ЕС в курсовете по национално право PDF (309 KB) bg

Нидерландия

Оценка на работата на участниците по време на обучение/резултат от учебните дейности

Докладчикът PDF (305 KB) bg

Белгия

„Покажете какво сте научили“ PDF (307 Kb) bg

Нидерландия

Дългосрочна оценка на дейностите за обучение PDF (311 KB) bg

Германия

Система за оценка и определяне на въздействието PDF (308 KB) bg

Академия за европейско право (ERA)

Последваща оценка на обучението PDF (320 KB) bg

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

Европейска работна среща, посветена на надграждането в европейското съдебно обучение с добри практики

Добрите практики за обучение бяха обсъдени и дебатирани на 26—27 юни 2014 г. на работна среща, организирана от Комисията с цел да се даде възможност на доставчиците на обучения да обменят идеи за по-нататъшно развитие на обучението за практикуващи юристи относно прилагането на законодателството на ЕС. По време на срещата беше обяснено също така как европейското финансиране може да спомогне за въвеждането на нови техники за обучение (най-вече за проекти, свързани с трансграничното сътрудничество).

Видеозаписите на проведените дебати можете да намерите на уебсайта за работната среща.

„Обещаваща“, „добра“ или „най-добра“ практика

Практиките за обучение, представени в този раздел, са обозначени като „обещаващи“, „добри“, „най-добри“ или „некласифицирани“ съгласно критериите, определени от EJTN при провеждането на проучването.

„Най-добра практика“ е програма или стратегия за обучение с най-висока степен на доказана ефективност, потвърдена с обективно и изчерпателно изследване и оценка.

„Добра практика“ е програма или стратегия, приложена успешно в една или повече организации и даваща големи надежди да се превърне в най-добра практика, тъй като има обективни основания да претендира за ефективност и възможност за възпроизвеждане в други организации.

„Обещаваща“ (и понякога само експериментална) практика при съдебното обучение е практика, която дава поне начални признаци за ефективност или за която има голяма вероятност да генерира данни, които ще са от полза при определяне на шансовете ѝ да се превърне в добра или най-добра практика, която да може да се пренася в по-широка и по-разнообразна среда за съдебно обучение.

Ефективните практики потенциално могат да се пренасят навсякъде, било то изцяло или в адаптиран формат, в зависимост от обстоятелствата.

Някои практики са некласифицирани, тъй като са изглеждали интересни, но не е имало достатъчно данни на разположение, които да позволят класифицирането им според гореописаните критерии.

Последна актуализация: 07/12/2017

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.