Osvědčené postupy ve vzdělávání

Školitelé zde najdou informační přehledy popisující osvědčené postupy pro vzdělávání a odbornou přípravu soudců a státních zástupců. Postupy zahrnují široké spektrum témat, od posouzení potřeb v oblasti vzdělávání až k jeho poskytování a hodnocení.

Zobrazit víceZobrazit méně

Informační přehledy mohou také inspirovat vzdělávání dalších právníků (soudních zaměstnanců, advokátů, notářů, exekutorů a mediátorů).

Posouzení vzdělávacích potřeb

Inovativní vzdělávací metoda

Inovativní studijní program nebo vzdělávací plány

Vzdělávací nástroje ve prospěch náležitého uplatňování práva EU a mezinárodní justiční spolupráce

Hodnocení výkonnosti účastníků vzdělávání / dopadu vzdělávacích činností

Evropský seminář o zúročení osvědčených postupů v evropském justičním vzdělávání

„Slibné“, „dobré“ nebo „nejlepší“ postupy

Příklady osvědčených vzdělávacích postupů spadají do různých oblastí:

  • posouzení vzdělávacích potřeb
  • inovativní studijní program nebo vzdělávací plány
  • inovativní vzdělávací metoda
  • vzdělávací nástroje ve prospěch náležitého uplatňování práva EU a mezinárodní justiční spolupráce
  • hodnocení výkonnosti účastníků vzdělávání / dopadu vzdělávacích činností

Příklady byly shromážděny v rámci pilotního projektu evropského justičního vzdělávání, který navrhl Evropský parlament v roce 2012 a provedla Evropská komise v letech 2013–2014. Studii týkající se osvědčených vzdělávacích postupů vypracovala Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) a příklady poskytlo 23 vzdělávacích institucí, jako jsou instituce poskytující justiční vzdělávání v členských státech, Akademie evropského práva (ERA), Evropský institut veřejné správy (EIPA) nebo sama EJTN.

Každý informační přehled nabízí seznámení s hlavními prvky postupu, kontaktní údaje vzdělávacích institucí a další užitečné připomínky ohledně přenositelnosti postupů.

Posouzení vzdělávacích potřeb

Analýza soudní praxe  PDF (333 KB) cs

Estonsko

Strukturovaný postup určování vzdělávacích potřeb  PDF (330 KB) cs

Rumunsko

Analýza nedostatků ve vzdělávání  PDF (332 KB) cs

Belgie

Posouzení celého programu tribunálu pro přezkum duševního zdraví (Mental Health Tribunal)  PDF (336 KB) cs

Anglie a Wales

Posouzení regionálních vzdělávacích potřeb  PDF (380 KB) cs

Chorvatsko

Vytvoření profilů kompetencí soudců a státních zástupců  PDF (381 KB) cs

Polsko

Vzdělávání koronerů  PDF (383 KB) cs

Anglie a Wales

Vzdělávací potřeby, hodnocení a posouzení dopadů  PDF (379 KB) cs

Akademie evropského práva (ERA)

Posouzení individuálních vzdělávacích potřeb  PDF (394 KB) cs

Evropský institut veřejné správy (EIPA)

Participativní hodnocení  PDF (346 KB) cs

Francie

Inovativní studijní program nebo vzdělávací plány

Plánování komplexního ročního studijního programu zaměřeného na potřeby  PDF (386 KB) cs

Německo

Plánování komplexního ročního studijního programu zaměřeného na potřeby  PDF (347 KB) cs

Anglie a Wales

Poskytování vzdělávání soudcům a státním zástupcům společně s jinými profesemi  PDF (300 KB) cs

Bulharsko

Poskytování vzdělávání soudcům a státním zástupcům společně s jinými profesemi  PDF (335 KB) cs

Anglie a Wales

Kombinace různých oborů při poskytování vzdělávání soudcům a státním zástupcům  PDF (331 KB) cs

Itálie

Simulovaná soudní jednání a programy hraní rolí  PDF (336 KB) cs

Anglie a Wales

Simulovaná soudní jednání  PDF (299 KB) cs

Maďarsko

Podrobné sledování komunikačních dovedností pomocí simulace  PDF (347 KB) cs

Francie

Vzdělávání v oblasti vedení a řízení  PDF (336 KB) cs

Francie

Vzdělávání v oblasti vedení a řízení  PDF (299 KB) cs

Finsko

Vzdělávání v oblasti vedení a řízení  PDF (299 KB) cs

Belgie

Vzdělávání v oblasti vedení a řízení  PDF (301 KB) cs

Anglie a Wales

Vzdělávání v oblasti vedení a řízení  PDF (298 KB) cs

EIPA

Vzdělávání v oblasti vedení a řízení  PDF (334 KB) cs

Nizozemsko

Komplexní balíček pro zajišťování rozsáhlého vzdělávání o nových právních předpisech  PDF (331 KB) cs

Rumunsko

Komplexní balíček pro zajišťování rozsáhlého vzdělávání o nových právních předpisech  PDF (298 KB) cs

Francie

Komplexní balíček pro zajišťování rozsáhlého vzdělávání o nových právních předpisech  PDF (334 KB) cs

Akademie evropského práva (ERA)

Společné provádění vzdělávacích programů v neobvyklých partnerstvích  PDF (299 KB) cs

Portugalsko

Společné provádění vzdělávacích programů s externím výzkumným ústavem  PDF (328 KB) cs

Polsko

Mentoři při soudech  PDF (331 KB) cs

Bulharsko

Mentoři při soudech  PDF (341 KB) cs

Nizozemsko

Inovativní vzdělávací metoda

Komplexní strategie týkající se elektronického učení  PDF (299 KB) cs

Bulharsko

Kombinované elektronické učení  PDF (334 KB) cs

Nizozemsko

Kombinované elektronické učení  PDF (350 KB) cs

Španělsko

Komplexní, mnohostranný přístup ke vzdělávání v oblasti práva EU  PDF (338 KB) cs

Bulharsko

Nahrávání, vysílání, podcasting, záznam a přepis vzdělávacích činností a jejich zpřístupnění na internetu  PDF (298 KB) cs

Rumunsko

Elektronické schránky a videokonference  PDF (331 KB) cs

Portugalsko

Reálná případová studie vypracovaná v reálném čase s použitím videokonference  PDF (334 KB) cs

Španělsko

Nábor školitelů a hodnocení jejich výkonnosti  PDF (339 KB) cs

Rumunsko

Organizace decentralizovaného vzdělávání s cílem zohlednit místní vzdělávací potřeby a záležitosti  PDF (333 KB) cs

Bulharsko

Organizace decentralizovaného vzdělávání s cílem zohlednit místní vzdělávací potřeby a záležitosti  PDF (332 KB) cs

Rumunsko

Organizace decentralizovaného vzdělávání s cílem zohlednit místní vzdělávací potřeby a záležitosti  PDF (332 KB) cs

Francie

Učení ve velkých týmech – metoda „sněhové koule“  PDF (304 KB) cs

Anglie a Wales

Malé týmy – vyhotovování soudních rozhodnutí  PDF (333 KB) cs

Nizozemsko

Sebereflexe při vyhotovování soudních rozhodnutí  PDF (299 KB) cs

Estonsko

Malé týmy – výkon soudní funkce  PDF (341 KB) cs

Anglie a Wales

Soudce ve společnosti: deontologie, profesní etika a vztahy se sdělovacími prostředky  PDF (335 KB) cs

Španělsko

Sebereflexe s ohledem na komunikační dovednosti  PDF (333 KB) cs

Estonsko

Mediální komunikace – interaktivní a víceúrovňové mediální vzdělávání  PDF (337 KB) cs

Německo

Vzdělávací nástroje ve prospěch náležitého uplatňování práva EU a mezinárodní justiční spolupráce

Přístup k právu EU pomocí elektronických prostředků  PDF (294 KB) cs

Portugalsko

Komplexní, mnohostranný přístup ke vzdělávání v oblasti práva EU a mezinárodní justiční spolupráce (model Eurinfra)  PDF (354 KB) cs

Nizozemsko

GAIUS: zlepšení znalostí soudců o právu EU  PDF (301 KB) cs

Itálie

Kombinace vzdělávání v oblasti práva EU a mezinárodní spolupráce s právnickým jazykovým vzděláváním  PDF (326 KB) cs

Španělsko

Kombinace vzdělávání v oblasti práva EU a mezinárodní spolupráce s právnickým jazykovým vzděláváním  PDF (334 KB) cs

Maďarsko (Polsko, Česká republika, Slovensko)

Neustálé vytváření sítí (skutečných a virtuálních)  PDF (332 KB) cs

Rumunsko

Soutěž THEMIS  PDF (312 KB) cs

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Trestní soudnictví I – mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech – „simulace týkající se evropského zatýkacího rozkazu a vzájemné právní pomoci“  PDF (335 KB) cs

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

„Učení praxí“ při současném zvyšování povědomí o justiční spolupráci a vnitrostátním právu ostatních členských států EU  PDF (304 KB) cs

Německo

Vypracovávání vzdělávacích materiálů týkajících se práva EU na celoevropské úrovni pro následné začlenění na vnitrostátní úrovni  PDF (313 KB) cs

Akademie evropského práva (ERA)

Zviditelnění obsahu práva EU v kurzech týkajících se vnitrostátního práva  PDF (333 KB) cs

Nizozemsko

Hodnocení výkonnosti účastníků vzdělávání / dopadu vzdělávacích činností

Zpravodaj (rapporteur)  PDF (330 KB) cs

Belgie

„Ukažte, co jste se naučili“  PDF (332 KB) cs

Nizozemsko

Dlouhodobé hodnocení vzdělávacích činností  PDF (303 KB) cs

Německo

Systém hodnocení a posuzování dopadů  PDF (301 KB) cs

Akademie evropského práva (ERA)

Následné hodnocení vzdělávání  PDF (311 KB) cs

Evropský institut veřejné správy (EIPA)

Evropský seminář o zúročení osvědčených postupů v evropském justičním vzdělávání

Ve dnech 26. a 27. června 2014 uspořádala Komise seminář, jehož cílem bylo, aby si poskytovatelé odborného vzdělávání vyměnili nápady, jež jsou důležité pro další rozvoj odborného vzdělávání v oblasti práva EU určeného profesionálům v oblasti práva. Účastníci semináře diskutovali o osvědčených vzdělávacích postupech a dozvěděli se, jak může financování z prostředků EU přispět k zavedení nových vzdělávacích technik (obecně se jedná o projekty s přeshraniční účastí).

Videa z diskuse lze nalézt na internetových stránkách semináře.

„Slibné“, „dobré“ nebo „nejlepší“ postupy

Vzdělávací postupy uvedené v tomto oddíle jsou podle kritérií definovaných EJTN při provádění studie označeny jako „slibné“, „dobré“, „nejlepší“ nebo „nezařazené“.

„Nejlepším“ postupem je vzdělávací program nebo strategie s nejvyšším stupněm prokázané účinnosti, která je doprovázena objektivním a uceleným výzkumem a hodnocením.

„Dobrým“ postupem je program nebo strategie, která fungovala v rámci jedné nebo více organizací a má potenciál stát se nejlepším postupem, neboť vykazuje určité objektivní základy pro to, aby byla účinná a použitelná v jiných organizacích.

„Slibným“ (někdy pouze experimentálním) postupem v justičním vzdělávání je praxe s alespoň předběžnými důkazy o účinnosti, nebo praxe, která má potenciál vytvářet údaje užitečné pro určení, zda se může stát dobrým nebo nejlepším postupem, který lze převést do širších a rozmanitějších prostředí justičního vzdělávání.

Účinný postup lze potenciálně převést kamkoliv, a to podle okolností buď v plném rozsahu nebo v upravené podobě.

Některé, ač zajímavé postupy se nezařazují, neboť nebyly k dispozici dostatečné údaje k jejich označení podle výše uvedených kritérií.

Poslední aktualizace: 23/01/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.