Head koolitustavad

Koolitajad leiavad siit teabelehti, milles on kirjeldatud kohtunike ja prokuröride koolitamise häid tavasid. Need tavad hõlmavad paljusid valdkondi alates koolitusvajaduste hindamisest kuni koolituste korraldamise ja hindamiseni.

Näita rohkemNäita vähem

Teabelehtedest võib olla kasu ka muude õiguspraktikute (kohtutöötajate, advokaatide, kohtutäiturite, notarite ja vahendajate) koolitamisel.

Koolitusvajaduste hindamine

Uuenduslik koolitusmetoodika

Uuenduslikud õppekavad ja koolituskavad

Koolitusvahendid, mille eesmärk on soodustada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja rahvusvahelist õigusalast koostööd

Osalejate koolitusel osalemise / koolituse mõju hindamine

Euroopa õigusalase koolituse häid tavasid käsitlev Euroopa seminar

„Paljulubav”, „hea” või „parim” tava

Heade koolitustavade näited eri valdkondades:

  • koolitusvajaduste hindamine
  • uuenduslikud õppekavad või koolituskavad
  • uuenduslik koolitusmetoodika
  • koolitusvahendid, mille eesmärk on soodustada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja rahvusvahelist õigusalast koostööd
  • osalejate koolitusel osalemise / koolituse mõju hindamine.

Näited koguti Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti raames, mille Euroopa Parlament esitas 2012. aastal ja Euroopa Komisjon viis ellu aastatel 2013–2014. Heade koolitustavade kohta viis uuringu läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) ja näited koguti 23 koolitusasutuselt, nagu siseriiklikud koolitusasutused, Euroopa Õigusakadeemia (ERA), Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA) ja Euroopa õigusalase koolituse võrgustik ise.

Igas teabelehes on esitatud koolitustavade põhijooned, koolitusasutuse kontaktandmed ja muu kasulik teave tava ülekantavuse kohta.

Koolitusvajaduste hindamine

Kohtupraktika analüüs  PDF (385 KB) et

Eesti

Struktureeritud menetlus koolitusvajaduste kindlaksmääramiseks  PDF (290 KB) et

Rumeenia

Koolituses esinevate puuduste analüüs  PDF (259 KB) et

Belgia

Vaimse tervise tribunali kogu programmi hindamine  PDF (263 KB) et

Inglismaa ja Wales

Piirkondlike koolitusvajaduste hindamine  PDF (292 KB) et

Horvaatia

Kohtunike ja prokuröride pädevusprofiilide loomine  PDF (295 KB) et

Poola

Koroneride koolitus  PDF (293 KB) et

Inglismaa ja Wales

Koolitusvajadused, hindamine ja mõju hindamine  PDF (291 KB) et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Individuaalõppe vajaduse hindamine  PDF (305 KB) et

Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)

Osalusel põhinev hindamine  PDF (259 KB) et

Prantsusmaa

Uuenduslikud õppekavad ja koolituskavad

Koolituste põhjaliku ja vajadustepõhise iga-aastase õppekava koostamine  PDF (265 KB) et

Saksamaa

Koolituste põhjaliku ja vajadustepõhise iga-aastase õppekava koostamine  PDF (277 KB) et

Inglismaa ja Wales

Kohtunike ja prokuröride koolitamine koos muude kutsealade esindajatega  PDF (260 KB) et

Bulgaaria

Kohtunike ja prokuröride koolitamine koos muude kutsealade esindajatega  PDF (263 KB) et

Inglismaa ja Wales

Erinevate õppeainete kombineerimine kohtunike ja prokuröride koolitamisel  PDF (294 KB) et

Itaalia

Simuleeritud kohtuprotsessid ja rollimängud  PDF (292 KB) et

Inglismaa ja Wales

Simuleeritud kohtuprotsessid  PDF (258 KB) et

Ungari

Suhtlemisoskuse analüüs simulatsiooni abil  PDF (274 KB) et

Prantsusmaa

Juhtimiskoolitus  PDF (263 KB) et

Prantsusmaa

Juhtimiskoolitus  PDF (258 KB) et

Soome

Juhtimiskoolitus  PDF (257 KB) et

Belgia

Juhtimiskoolitus  PDF (263 KB) et

Inglismaa ja Wales

Juhtimiskoolitus  PDF (260 KB) et

Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)

Juhtimiskoolitus  PDF (261 KB) et

Madalmaad

Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute õigusaktide teemal  PDF (257 KB) et

Rumeenia

Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute õigusaktide teemal  PDF (257 KB) et

Prantsusmaa

Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute õigusaktide teemal  PDF (260 KB) et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Koolitusprogrammide ühine pakkumine koostöös tavatute partneritega  PDF (254 KB) et

Portugal

Koolitusprogrammide ühine pakkumine koostöös välise teadusinstituudiga  PDF (292 KB) et

Poola

Mentorid kohtusüsteemis  PDF (291 KB) et

Bulgaaria

Mentorid kohtusüsteemis  PDF (332 KB) et

Madalmaad

Uuenduslik koolitusmetoodika

Põhjalik e-õppe strateegia  PDF (260 KB) et

Bulgaaria

Kombineeritud e-õpe  PDF (260 KB) et

Madalmaad

Kombineeritud e-õpe  PDF (309 KB) et

Hispaania

Põhjalik mitmekülgne lähenemisviis ELi õiguse alasele koolitusele  PDF (298 KB) et

Bulgaaria

Koolituste salvestamine, ülekandmine, veebis edastamine ja kirjalik esitamine ning internetis kättesaadavaks tegemine  PDF (258 KB) et

Rumeenia

Elektroonilised postkastid ja videokonverentsid  PDF (290 KB) et

Portugal

Tegeliku juhtumi näide, mida analüüsitakse reaalajas videokonverentsi vahendusel  PDF (289 KB) et

Hispaania

Koolitajate värbamine ja nende tegevuse hindamine  PDF (264 KB) et

Rumeenia

Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi  PDF (258 KB) et

Bulgaaria

Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi  PDF (290 KB) et

Rumeenia

Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi  PDF (291 KB) et

Prantsusmaa

Õppimine suurtes rühmades – n-ö lumepallimeetod  PDF (263 KB) et

Inglismaa ja Wales

Väikesed rühmad – otsuste koostamine  PDF (289 KB) et

Madalmaad

Enesehindamine seoses otsuse koostamisega  PDF (258 KB) et

Eesti

Väikesed rühmad – kohtuniku tegevus kohtumõistjana  PDF (271 KB) et

Inglismaa ja Wales

Kohtunik ühiskonnas: deontoloogia, kutse-eetika ja suhted meediaga  PDF (294 KB) et

Hispaania

Enesehindamine seoses suhtlusoskusega  PDF (291 KB) et

Eesti

Suhtlus meediaga – interaktiivne ja mitmetahuline meediakoolitus  PDF (263 KB) et

Saksamaa

Koolitusvahendid, mille eesmärk on soodustada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja rahvusvahelist õigusalast koostööd

Juurdepääs ELi õigusele elektrooniliste vahendite abil  PDF (252 KB) et

Portugal

Põhjalik mitmekülgne lähenemisviis ELi õigust ja rahvusvahelist õigusalast koostööd käsitlevale koolitusele (Eurinfra mudel)  PDF (284 KB) et

Madalmaad

GAIUS: kohtunike teadmiste suurendamine ELi õiguse valdkonnas  PDF (262 KB) et

Itaalia

ELi õiguse ja rahvusvahelise koostöö alase koolituse ühildamine õiguskeelealase koolitusega  PDF (285 KB) et

Hispaania

ELi õiguse ja rahvusvahelise koostöö alase koolituse ühildamine õiguskeelealase koolitusega  PDF (263 KB) et

Ungari (Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia)

Pidev tegutsemine võrgustiku vahendusel (silmast silma ja virtuaalselt)  PDF (297 KB) et

Rumeenia

Võistlus THEMIS  PDF (272 KB) et

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Kriminaalõigus I – rahvusvaheline õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismääruse ja vastastikuse õigusabi alased simulatsioonid  PDF (263 KB) et

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Õppimine praktilise tegevuse kaudu, täiendades samal ajal teadmisi õigusalasest koostööst ja teiste ELi liikmesriikide õigusest  PDF (262 KB) et

Saksamaa

ELi õiguse alaste koolitusmaterjalide väljatöötamine üleeuroopalisel tasandil eesmärgiga võtta need hiljem kasutusele liikmesriikides  PDF (273 KB) et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

ELi õiguse nähtavuse tagamine siseriiklike õigusvaldkonna kursuste raames  PDF (258 KB) et

Madalmaad

Osalejate koolitusel osalemise / koolituse mõju hindamine

Raportöör  PDF (256 KB) et

Belgia

„Näita, mida sa oled õppinud”  PDF (292 KB) et

Madalmaad

Koolituste pikaajaline hindamine  PDF (263 KB) et

Saksamaa

Hindamise ja mõju hindamise süsteem  PDF (293 KB) et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Koolitusejärgne hindamine  PDF (273 KB) et

Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)

Euroopa õigusalase koolituse häid tavasid käsitlev Euroopa seminar

Häid koolitustavasid käsitleti ja arutati 26.–27. juunil 2014 toimunud seminaril, mille komisjon korraldas, et anda koolitajatele võimalus vahetada mõtteid õiguspraktikutele ELi õiguse kohaldamiseks korraldatava koolituse edasiarendamiseks. Seminaril selgitati ka seda, kuidas ELi rahastamine võib uute koolitusmeetodite kasutuselevõtmisele kaasa aidata (üldjuhul seoses piiriülest koostööd hõlmavate projektidega).

Arutelu videod on kättesaadavad seminari veebilehel.

„Paljulubav”, „hea” või „parim” tava

Selles jaos esitatud koolitustavad on Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku poolt uuringu läbiviimisel kindlaks määratud kriteeriumide kohaselt kas „paljulubavad”, „head”, „parimad” või „liigitamata”.

Parim tava on koolitusprogramm või -strateegia, millel on tõestatud suurim kasulik mõju, mida tõendavad objektiivsed ja põhjalikud uuringud ja hindamine.

Hea tava on programm või strateegia, mis on olnud edukas ühes või mitmes organisatsioonis ja mis võib saada parimaks tavaks, kuna sellel on olemas objektiivne potentsiaal muutuda kasulikuks ja seda võib kasutada muudes organisatsioonides.

Paljutõotav (mõnikord ainult eksperimentaalne) õigusalase koolituse tava on tava, mis on vähemalt esmapilgul kasulik või millest võib saada teavet, mida saab kasutada selle kindlaksmääramisel, kas see tava võib muutuda heaks tavaks või parimaks tavaks, nii et seda saab kasutada laiemas ja mitmekülgsemas koolituskeskkonnas.

Kasulik tava võib kas täielikult või kohandatud kujul olla ülekantav ükskõik kuhu, olenevalt asjaoludest.

Mõned tavad on liigitamata, sest need tundusid huvitavad, kuid nende kohta puudub piisav teave, mis võimaldaks neid eespool esitatud kriteeriumide alusel liigitada.

Viimati uuendatud: 23/01/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.