Osvedčené postupy odbornej prípravy

Školitelia tu nájdu prehľady s opisom osvedčených postupov v oblasti odbornej prípravy sudcov a prokurátorov. Tieto postupy zahŕňajú širokú škálu tém, od posúdenia potrieb odbornej prípravy po samotnú odbornú prípravu a hodnotenie.

Zobraziť viacZobraziť menej

Tieto prehľady môžu byť tiež inšpiráciou pre ostatných odborníkov v oblasti práva (zamestnancov súdu, právnikov, notárov, súdnych úradníkov a mediátorov)

Posúdenie potrieb odbornej prípravy

Inovatívna metodika odbornej prípravy

Inovatívne učebné plány alebo plány odbornej prípravy

Nástroje odbornej prípravy na podporu správneho uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej súdnej spolupráce

Hodnotenie výkonnosti účastníkov odbornej prípravy / efektívnosti činností odbornej prípravy

Európsky seminár o využití osvedčených postupov v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy

„Sľubné“, „osvedčené“ alebo „najlepšie“ postupy

Príklady osvedčených postupov v odbornej príprave patria do rôznych oblastí odbornej prípravy:

  • posúdenie potrieb odbornej prípravy
  • inovatívne učebné plány alebo plány odbornej prípravy
  • inovatívna metodika odbornej prípravy
  • nástroje odbornej prípravy na podporu správneho uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej súdnej spolupráce
  • hodnotenie výkonnosti účastníkov odbornej prípravy / efektívnosť činností odbornej prípravy

Tieto príklady boli zhromaždené ako súčasť pilotného projektu o európskej odbornej justičnej príprave, ktorý Európsky parlament navrhol v roku 2012 a Európska komisia vykonala v období rokov 2013 – 2014. Štúdiu o osvedčených postupoch v odbornej príprave realizovala Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) a príklady pochádzajú z 23 inštitúcií odbornej prípravy, ako napríklad vnútroštátne inštitúcie odbornej justičnej prípravy, Akadémia európskeho práva (ERA), Európsky inštitút verejnej správy (EIPA) a samotná EJTN.

Každý informačný prehľad predstavuje hlavné charakteristiky daného postupu, kontaktné údaje inštitúcie odbornej prípravy a iné užitočné poznámky týkajúce sa prenosnosti postupu.

Posúdenie potrieb odbornej prípravy

Analýza súdnej praxe  PDF (336 KB) sk

Estónsko

Štruktúrovaný postup na určenie potrieb odbornej prípravy  PDF (333 KB) sk

Rumunsko

Analýza nedostatkov v odbornej príprave  PDF (414 KB) sk

Belgicko

Posúdenie celého programu súdu v oblasti duševného zdravia  PDF (402 KB) sk

Anglicko a Wales

Posúdenie regionálnych potrieb odbornej prípravy  PDF (352 KB) sk

Chorvátsko

Vytvorenie profilov kompetencií pre sudcov a prokurátorov  PDF (337 KB) sk

Poľsko

Odborná príprava koronerov  PDF (336 KB) sk

Anglicko a Wales

Potreby odbornej prípravy, hodnotenie a posúdenie vplyvu  PDF (391 KB) sk

Akadémia európskeho práva (ERA)

Posúdenie potreby individuálneho vzdelávania  PDF (348 KB) sk

Európsky inštitút verejnej správy (EIPA)

Participačné posudzovanie  PDF (302 KB) sk

Francúzsko

Inovatívne učebné plány alebo plány odbornej prípravy

Plánovanie komplexného ročného učebného plánu odbornej prípravy zameraného na potreby  PDF (424 KB) sk

Nemecko

Plánovanie komplexného ročného učebného plánu odbornej prípravy zameraného na potreby  PDF (353 KB) sk

Anglicko a Wales

Poskytovanie odbornej prípravy sudcom a prokurátorom spolu s inými profesiami  PDF (303 KB) sk

Bulharsko

Poskytovanie odbornej prípravy sudcom a prokurátorom spolu s inými profesiami  PDF (307 KB) sk

Anglicko a Wales

Kombinácia rôznych odborov pri poskytovaní odbornej prípravy sudcom a prokurátorom  PDF (336 KB) sk

Taliansko

Simulované súdne konanie a programy hrania rol  PDF (339 KB) sk

Anglicko a Wales

Simulované súdne konania  PDF (302 KB) sk

Maďarsko

Podrobné monitorovanie komunikačných schopností prostredníctvom simulácie  PDF (319 KB) sk

Francúzsko

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia  PDF (464 KB) sk

Francúzsko

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia  PDF (302 KB) sk

Fínsko

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia  PDF (301 KB) sk

Belgicko

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia  PDF (304 KB) sk

Anglicko a Wales

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia  PDF (301 KB) sk

EIPA

Odborná príprava v oblasti vedenia a riadenia  PDF (305 KB) sk

Holandsko

Komplexný balík na poskytovanie rozsiahlej odbornej prípravy o nových právnych nástrojoch  PDF (302 KB) sk

Rumunsko

Komplexný balík na poskytovanie rozsiahlej odbornej prípravy o nových právnych nástrojoch  PDF (339 KB) sk

Francúzsko

Komplexný balík na poskytovanie rozsiahlej odbornej prípravy o nových právnych nástrojoch  PDF (304 KB) sk

Akadémia európskeho práva (ERA)

Spoločné plnenie programov odbornej prípravy v nezvyčajných partnerstvách  PDF (297 KB) sk

Portugalsko

Spoločné plnenie programov odbornej prípravy s externým výskumným ústavom  PDF (335 KB) sk

Poľsko

Sudcovia poradcovia  PDF (335 KB) sk

Bulharsko

Sudcovia poradcovia  PDF (465 KB) sk

Holandsko

Inovatívna metodika odbornej prípravy

Komplexná stratégia on-line elektronického vzdelávania  PDF (461 KB) sk

Bulharsko

Zmiešané elektronické vzdelávanie  PDF (462 KB) sk

Holandsko

Zmiešané elektronické vzdelávanie  PDF (437 KB) sk

Španielsko

Komplexný mnohostranný prístup k odbornej príprave v oblasti práva EÚ  PDF (470 KB) sk

Bulharsko

Nahrávanie, vysielanie, podcasting, zaznamenávanie a prepis činností odbornej prípravy a ich dostupnosť na internete  PDF (419 KB) sk

Rumunsko

Elektronické schránky a videokonferencie  PDF (460 KB) sk

Portugalsko

Reálna prípadová štúdia, vypracovaná v reálnom čase s využitím videokonferencie  PDF (421 KB) sk

Španielsko

Nábor školiteľov a hodnotenie ich výkonnosti  PDF (471 KB) sk

Rumunsko

Organizovanie decentralizovanej odbornej prípravy zohľadňujúcej miestne potreby a otázky odbornej prípravy  PDF (462 KB) sk

Bulharsko

Organizovanie decentralizovanej odbornej prípravy zohľadňujúcej miestne potreby a otázky odbornej prípravy  PDF (461 KB) sk

Rumunsko

Organizovanie decentralizovanej odbornej prípravy zohľadňujúcej miestne potreby a otázky odbornej prípravy  PDF (462 KB) sk

Francúzsko

Vzdelávanie vo veľkých tímoch – metodika snehovej gule  PDF (423 KB) sk

Anglicko a Wales

Malé tímy – vypracúvanie rozhodnutí  PDF (420 KB) sk

Holandsko

Sebareflexia pri vypracúvaní rozhodnutí  PDF (419 KB) sk

Estónsko

Malé tímy – výkon súdnej profesie  PDF (429 KB) sk

Anglicko a Wales

Sudca v spoločnosti: deontológia, etika a vzťahy s médiami  PDF (423 KB) sk

Španielsko

Sebareflexia v oblasti komunikačných schopností  PDF (419 KB) sk

Estónsko

Mediálna komunikácia – interaktívna a viacvrstvová odborná príprava v mediálnej oblasti  PDF (309 KB) sk

Nemecko

Nástroje odbornej prípravy na podporu správneho uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej súdnej spolupráce

Prístup k právu EÚ elektronickými prostriedkami  PDF (531 KB) sk

Portugalsko

Komplexný mnohostranný prístup k odbornej príprave v oblasti práva EÚ a medzinárodnej súdnej spolupráce (model Eurinfra)  PDF (483 KB) sk

Holandsko

GAIUS: zvyšovanie vedomostí sudcov o práve EÚ  PDF (463 KB) sk

Taliansko

Kombinácia odbornej prípravy v oblasti práva EÚ a medzinárodnej spolupráce s odbornou prípravou v oblasti právnického jazyka  PDF (488 KB) sk

Španielsko

Kombinácia odbornej prípravy v oblasti práva EÚ a medzinárodnej spolupráce s odbornou prípravou v oblasti právnického jazyka  PDF (424 KB) sk

Maďarsko (Poľsko, Česká republika, Slovensko)

Nepretržité vytváranie sietí (reálnych a virtuálnych)  PDF (462 KB) sk

Rumunsko

Súťaž THEMIS  PDF (551 KB) sk

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Trestné súdnictvo I – medzinárodná súdna spolupráca v trestných veciach – „simulácie týkajúce sa európskeho zatykača a vzájomnej právnej pomoci“  PDF (424 KB) sk

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

„Vzdelávanie praxou“ so súbežným zvyšovaním vedomostí o súdnej spolupráci a vnútroštátnom práve iných členských štátov EÚ  PDF (307 KB) sk

Nemecko

Vypracovanie materiálov odbornej prípravy o práve EÚ na celoeurópskej úrovni na účely ich následného začlenenia na vnútroštátnej úrovni  PDF (477 KB) sk

Akadémia európskeho práva (ERA)

Zabezpečenie viditeľnosti obsahu práva EÚ v kurzoch o vnútroštátnom práve  PDF (336 KB) sk

Holandsko

Hodnotenie výkonnosti účastníkov odbornej prípravy / efektívnosti činností odbornej prípravy

Spravodajca  PDF (297 KB) sk

Belgicko

„Ukážte, čo ste sa naučili“  PDF (459 KB) sk

Holandsko

Dlhodobé hodnotenie činností odbornej prípravy  PDF (423 KB) sk

Nemecko

Systém hodnotenia a posúdenia vplyvu  PDF (462 KB) sk

Akadémia európskeho práva (ERA)

Hodnotenie po skončení odbornej prípravy  PDF (432 KB) sk

Európsky inštitút verejnej správy (EIPA)

Európsky seminár o využití osvedčených postupov v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy

V dňoch 26. a 27. júna 2014 sa diskutovalo o osvedčených postupoch v oblasti odbornej prípravy na seminári, ktorý Komisia zorganizovala s cieľom umožniť poskytovateľom odbornej prípravy výmenu nápadov pre ďalší rozvoj odbornej prípravy o spôsobe uplatňovania práva EÚ pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva. Na seminári sa takisto vysvetlilo, ako môžu finančné prostriedky EÚ pomôcť pri zavádzaní nových techník odbornej prípravy (zvyčajne v prípade projektov zahŕňajúcich cezhraničnú spoluprácu).

Videá z diskusie možno nájsť na webovej lokalite seminára.

„Sľubné“, „osvedčené“ alebo „najlepšie“ postupy

Postupy odbornej prípravy predstavené v tomto oddiele sú označené ako „sľubné“, „osvedčené“, „najlepšie“ alebo „nezaradené“ v súlade s kritériami, ktoré EJTN vymedzila pri realizácií štúdie.

Najlepší postup je program alebo stratégia odbornej prípravy s najvyšším stupňom preukázanej efektívnosti, ktorú podporuje objektívny a komplexný výskum a hodnotenie.

Osvedčený postup je program alebo stratégia, ktorý fungoval v jednej alebo vo viacerých organizáciách a vykazuje potenciál stať sa najlepším postupom, keďže sa v jeho prípade dá objektívne predpokladať, že bude úspešne fungovať aj v iných organizáciách.

Sľubný (niekedy len experimentálny) postup odbornej justičnej prípravy je postup, v prípade ktorého existujú aspoň predbežné dôkazy o jeho efektívnosti alebo v prípade ktorého existuje možnosť generovať údaje, ktoré budú užitočné pri určovaní jeho potenciálu stať sa osvedčeným alebo najlepším postupom, ktorý sa bude môcť preniesť do širšieho a rôznorodejšieho prostredia odbornej justičnej prípravy.

Efektívny postup je potenciálne prenosný kdekoľvek či už vcelku, alebo v prispôsobenom formáte v závislosti od okolností.

Niektoré postupy sa nedajú zaradiť, pretože napriek vzbudenému záujmu neboli k dispozícii dostatočné údaje na ich zaradenie podľa vyššie uvedených kritérií.

Posledná aktualizácia: 23/01/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.