Dobre prakse v izobraževanju

Vodje usposabljanj bodo tukaj našli informativne liste, v katerih so opisane dobre prakse pri usposabljanju sodnikov in tožilcev. Prakse zajemajo zelo različna področja od ocenjevanja potreb po usposabljanju do izvajanja in ocenjevanja usposabljanja.

RazširiSkrči

Informativni listi so lahko tudi vir za usposabljanje drugih delavcev v pravni stroki (sodnega osebja, odvetnikov, notarjev, sodnih izvršiteljev in mediatorjev).

Ocena potreb po usposabljanju

Inovativna metodologija usposabljanja

Inovativni učni načrti ali načrti usposabljanja

Orodja usposabljanja za spodbujanje pravilne uporabe prava EU in mednarodnega pravosodnega sodelovanja

Ocena uspešnosti udeležencev pri usposabljanju in učinek dejavnosti usposabljanja

Evropska delavnica o dobrih praksah evropskega izobraževanja v pravosodju

„Obetavna“, „dobra“ ali „najboljša“ praksa

Primeri dobrih praks usposabljanja so z različnih področij usposabljanja:

  • ocena potreb po usposabljanju,
  • inovativni učni načrti ali načrti usposabljanja,
  • inovativna metodologija usposabljanja,
  • orodja usposabljanja za spodbujanje pravilne uporabe prava EU in mednarodnega pravosodnega sodelovanja,
  • ocena uspešnosti udeležencev pri usposabljanju in učinek dejavnosti usposabljanja.

Primeri so bili zbrani v okviru pilotnega projekta o evropskem izobraževanju v pravosodju, ki ga je leta 2012 predlagal Evropski parlament, Evropska komisija pa izvedla v obdobju 2013–2014. Študijo o dobrih praksah usposabljanja je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN), primeri pa so bili zbrani od 23 institucij za izobraževanje, kot so nacionalne institucije za izobraževanje v pravosodju, Akademija za evropsko pravo (ERA), Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) in EJTN.

Vsak informativni list prikazuje glavne značilnosti prakse, kontaktne podatke institucije za izobraževanje in druge koristne pripombe glede prenosljivosti prakse.

Ocena potreb po usposabljanju

Analiza sodne prakse  PDF (424 KB) sl

Estonija

Strukturiran postopek ugotavljanja potreb po usposabljanju  PDF (422 KB) sl

Romunija

Analiza vrzeli v usposabljanju  PDF (424 KB) sl

Belgija

Ocena celotnega programa razsodišča za spore na področju duševnega zdravja (Mental Health Tribunal)  PDF (426 KB) sl

Anglija in Wales

Ocenjevanje regionalnih potreb po usposabljanju  PDF (424 KB) sl

Hrvaška

Izdelava profilov usposobljenosti za sodnike in tožilce  PDF (426 KB) sl

Poljska

Usposabljanje mrliških oglednikov  PDF (426 KB) sl

Anglija in Wales

Potrebe po usposabljanju, ocena in presoja učinka  PDF (424 KB) sl

Akademija za evropsko pravo (Europäische Rechtsakademie – ERA)

Ocena individualne potrebe po usposabljanju  PDF (438 KB) sl

Evropski inštitut za javno upravo (European Institute of Public Administration – EIPA)

Sodelovalna ocena  PDF (422 KB) sl

Francija

Inovativni učni načrti ali načrti usposabljanja

Načrtovanje celovitega in potrebam prilagojenega letnega učnega načrta usposabljanja  PDF (428 KB) sl

Nemčija

Načrtovanje celovitega in potrebam prilagojenega letnega učnega načrta usposabljanja  PDF (439 KB) sl

Anglija in Wales

Usposabljanje sodnikov in tožilcev v povezavi z drugimi poklici  PDF (422 KB) sl

Bolgarija

Usposabljanje sodnikov in tožilcev v povezavi z drugimi poklici  PDF (426 KB) sl

Anglija in Wales

Povezovanje različnih strok pri usposabljanju sodnikov in tožilcev  PDF (425 KB) sl

Italija

Programi simuliranih sodišč in igranja vlog  PDF (427 KB) sl

Anglija in Wales

Simulirana sodišča  PDF (423 KB) sl

Madžarska

Skrbno spremljanje komunikacijskih veščin z uporabo simulacije  PDF (439 KB) sl

Francija

Usposabljanje na področju vodenja in upravljanja  PDF (425 KB) sl

Francija

Usposabljanje na področju vodenja in upravljanja  PDF (423 KB) sl

Finska

Usposabljanje na področju vodenja in upravljanja  PDF (421 KB) sl

Belgija

Usposabljanje na področju vodenja in upravljanja  PDF (423 KB) sl

Anglija in Wales

Usposabljanje na področju vodenja in upravljanja  PDF (421 KB) sl

Evropski inštitut za javno upravo (European Institute of Public Administration – EIPA)

Usposabljanje na področju vodenja in upravljanja  PDF (424 KB) sl

Nizozemska

Celovit sveženj obsežnega usposabljanja o novih pravnih instrumentih  PDF (422 KB) sl

Romunija

Celovit sveženj obsežnega usposabljanja o novih pravnih instrumentih  PDF (421 KB) sl

Francija

Celovit sveženj obsežnega usposabljanja o novih pravnih instrumentih  PDF (423 KB) sl

Akademija za evropsko pravo (Europäische Rechtsakademie – ERA)

Skupno izvajanje programov usposabljanja v neobičajnih partnerstvih  PDF (421 KB) sl

Portugalska

Skupno izvajanje programov usposabljanja z zunanjim raziskovalnim inštitutom  PDF (423 KB) sl

Poljska

Sodniški mentorji  PDF (422 KB) sl

Bolgarija

Sodniški mentorji  PDF (431 KB) sl

Nizozemska

Inovativna metodologija usposabljanja

Celovita strategija spletnega e-učenja  PDF (422 KB) sl

Bolgarija

Kombinirano e-učenje  PDF (424 KB) sl

Nizozemska

Kombinirano e-učenje  PDF (441 KB) sl

Španija

Celovit, večplasten pristop k usposabljanju o pravu EU  PDF (427 KB) sl

Bolgarija

Snemanje, predvajanje, spletni podcasti, snemanje in zapis dejavnosti usposabljanja ter njihova dostopnost na spletu  PDF (421 KB) sl

Romunija

Elektronski predali in videokonference  PDF (421 KB) sl

Portugalska

Študija dejanske zadeve v realnem času prek videokonference  PDF (423 KB) sl

Španija

Zaposlovanje izvajalcev usposabljanja in ocena njihove uspešnosti  PDF (429 KB) sl

Romunija

Organizacija decentraliziranega usposabljanja, da se upoštevajo lokalne potrebe in težave pri usposabljanju  PDF (423 KB) sl

Bolgarija

Organizacija decentraliziranega usposabljanja, da se upoštevajo lokalne potrebe in težave pri usposabljanju  PDF (425 KB) sl

Romunija

Organizacija decentraliziranega usposabljanja, da se upoštevajo lokalne potrebe in težave pri usposabljanju  PDF (332 KB) sl

Francija

Učenje v velikih skupinah – metodologija snežne kepe  PDF (304 KB) sl

Anglija in Wales

Majhne skupine – pisanje odločb  PDF (301 KB) sl

Nizozemska

Samopremislek o pisanju odločb  PDF (299 KB) sl

Estonija

Majhne skupine – sodniški poklic  PDF (310 KB) sl

Anglija in Wales

Sodnik v družbi: deontologija, etika in odnosi z mediji  PDF (335 KB) sl

Španija

Samopremislek na področju komunikacijskih veščin  PDF (333 KB) sl

Estonija

Komuniciranje z mediji – interaktivno in večplastno medijsko usposabljanje  PDF (305 KB) sl

Nemčija

Orodja usposabljanja za spodbujanje pravilne uporabe prava EU in mednarodnega pravosodnega sodelovanja

Elektronski dostop do prava EU  PDF (292 KB) sl

Portugalska

Celovit, večplasten pristop k usposabljanju o pravu EU in mednarodnem pravosodnem sodelovanju (model Eurinfra)  PDF (322 KB) sl

Nizozemska

GAIUS: povečanje poznavanja prava EU med sodniki  PDF (302 KB) sl

Italija

Povezovanje usposabljanja o pravu EU in mednarodnem sodelovanju z izobraževanjem na področju pravnega jezika  PDF (327 KB) sl

Španija

Povezovanje usposabljanja o pravu EU in mednarodnem sodelovanju z izobraževanjem na področju pravnega jezika  PDF (303 KB) sl

Madžarska (Poljska, Češka, Slovaška)

Stalno mreženje (realno in virtualno)  PDF (300 KB) sl

Romunija

Tekmovanje THEMIS  PDF (315 KB) sl

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Kazensko pravosodje I – Mednarodno pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – „Simulacije na področju evropskega naloga za prijetje in medsebojne pravne pomoči“  PDF (303 KB) sl

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

„Učenje skozi prakso“ ob hkratnem izboljšanju poznavanja pravosodnega sodelovanja in nacionalne zakonodaje drugih držav članic EU  PDF (305 KB) sl

Nemčija

Priprava gradiva za usposabljanje o pravu EU na vseevropski ravni za poznejšo vključitev na nacionalni ravni  PDF (313 KB) sl

Akademija za evropsko pravo (Europäische Rechtsakademie – ERA)

Zagotavljanje prepoznavnosti vsebine prava EU na tečajih o nacionalnem pravu  PDF (301 KB) sl

Nizozemska

Ocena uspešnosti udeležencev pri usposabljanju in učinek dejavnosti usposabljanja

Poročevalec  PDF (298 KB) sl

Belgija

„Pokažite, kaj ste se naučili“  PDF (299 KB) sl

Nizozemska

Dolgoročna ocena dejavnosti usposabljanja  PDF (303 KB) sl

Nemčija

Sistem vrednotenja in ocene učinka  PDF (333 KB) sl

Akademija za evropsko pravo (Europäische Rechtsakademie – ERA)

Vrednotenje po končanem usposabljanju  PDF (313 KB) sl

Evropski inštitut za javno upravo (European Institute of Public Administration – EIPA)

Evropska delavnica o dobrih praksah evropskega izobraževanja v pravosodju

O dobrih praksah usposabljanja se je razpravljalo na delavnici 26. in 27. junija 2014, ki jo je Komisija organizirala, da bi izvajalcem usposabljanj omogočila izmenjavo zamisli za nadaljnji razvoj usposabljanj delavcev v pravni stroki o uporabi prava EU. Na delavnici je bilo tudi pojasnjeno, kako lahko finančna sredstva EU pripomorejo k uvedbi novih izobraževalnih tehnik (načeloma za projekte v zvezi s čezmejnim sodelovanjem).

Videoposnetki razprave so na voljo na spletnem mestu delavnice.

„Obetavna“, „dobra“ ali „najboljša“ praksa

Prakse usposabljanja, predstavljene v tem razdelku, so v skladu z merili, ki jih je pri izvajanju študije opredelila EJTN, razdeljene na „obetavne“, „dobre“, „najboljše“ in „nerazvrščene“.

Najboljša praksa je izobraževalni program ali strategija z najvišjo stopnjo dokazane učinkovitosti, kar je podprto z objektivnimi in celovitimi raziskavami in ocenjevanji.

Dobra praksa je program ali strategija, ki deluje v okviru ene ali več organizacij in lahko postane najboljša praksa, saj ima objektivno podlago za trditev o učinkovitosti in potencial za ponovitev v drugih organizacijah.

Obetavna (včasih samo poskusna) praksa usposabljanja v pravosodju je praksa, ki ima vsaj predhodne dokaze o učinkovitosti ali potencial za ustvarjanje podatkov, s pomočjo katerih se lahko ugotovi, ali bo postala dobra ali najboljša praksa, ki se lahko prenese v širša in raznovrstnejša okolja usposabljanja v pravosodju.

Učinkovita praksa je glede na okoliščine bodisi v celoti bodisi v prilagojeni obliki potencialno prenosljiva kamor koli.

Nekatere prakse so nerazvrščene, saj so se zdele zanimive, vendar za razvrstitev v skladu z zgoraj opisanimi merili ni bilo na voljo dovolj podatkov.

Zadnja posodobitev: 23/01/2018

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.