Sooline võrdõiguslikkus

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

Seminarid ELi soolise võrdõiguslikkuse õigusaktide kohta (Euroopa Komisjon)

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teemalisi ELi õigusakte käsitlevad seminarid organiseeris Euroopa Komisjon osana rahastamisprogrammist Progress. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte on ELi õiguses sätestatud alates Rooma lepingu allakirjutamisest 1957. aastal. Sellest ajast alates on võetud vastu suur hulk õigusakte sellistel teemadel nagu võrdne kohtlemine seoses töö saamise ja kutsealale pääsemisega, tervisekaitse raseduse ja sünnituse korral, vanemapuhkus ja juurdepääs kaupadele ja teenustele. Seminaride taustdokumendid ja esinejate ettekanded on kättesaadavad siin.

Käsiraamatud soolise võrdõiguslikkusega seotud teemade kohta (Euroopa Komisjon)

Õigusala töötajad, kes soovivad täiustada oma teadmisi soolise võrdõiguslikkuse kohta ja arusaamist sellest, leiavad täiendavat teavet ja analüüse mitmest Euroopa Komisjoni jaoks välja antud käsiraamatust, mis on kättesaadavad inglise keeles. Käsiraamatutes käsitletakse järgmisi teemasid:

Võitlus naiste suguelundite moonutamise vastu

E-õppevahend „Teeme ühiselt lõpu naiste suguelundite moonutamisele”

Naiste suguelundite moonutamine on rahvusvaheliselt tunnistatud naiste inimõiguste rikkumiseks ja laste väärkohtlemise vormiks. Nagu iga teisegi soolise vägivalla vormiga, rikutakse sellega Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni kohaselt põhiõigust elule, vabadusele, turvalisusele, inimväärikusele, meeste ja naiste võrdõiguslikkusele, mittediskrimineerimisele ning füüsilisele ja vaimsele puutumatusele.

E-õppevahend „Teeme ühiselt lõpu naiste suguelundite moonutamisele” käsitleb naiste suguelundite moonutamist tervishoiu- ja varjupaigateenistuse kontekstis. Õigusala töötajatele võib huvi pakkuda kaks esimest sissejuhatavat moodulit, milles antakse sissejuhatavat teavet naiste suguelundite moonutamise kui inimõigustega seotud küsimuse ning soolise vägivalla erivormi kohta. Varjupaigaõigusele spetsialiseerunud õigusala töötajatele võib huvi pakkuda kaks varjupaigaküsimusi käsitlevat moodulit.

E-õppevahend on kättesaadav mitmes keeles (hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa).

Viimati uuendatud: 07/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.