Dzimumu līdztiesība

Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus dzimumu līdztiesības jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan viņu pasniedzēju darbā.

Semināri par ES tiesību aktiem dzimumu līdztiesības jomā (Eiropas Komisija)

Semināri par ES tiesību aktiem par līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem Komisijas uzdevumā tika organizēti Finanšu progresa programmas (Progress financial programme) ietvaros. Sieviešu un vīriešu līdztiesības princips ir bijis ietverts ES tiesībās kopš Romas līguma parakstīšanas 1957. gadā. Kopš tā laika ir pieņemts ievērojams tiesību aktu kopums par tādiem jautājumiem kā vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jautājumos, veselības aizsardzība maternitātes kontekstā, bērna kopšanas atvaļinājums un preču un pakalpojumu pieejamība. Pamatdokumenti, semināros nolasītie ziņojumi un citi materiāli ir pieejami šeit.

Rokasgrāmatas par dažādiem jautājumiem saistībā ar dzimumu līdztiesību (Eiropas Komisija)

Praktizējošie juristi, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas un izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, var iegūt papildu informāciju un kopsavilkuma materiālus vairākās pēc Komisijas pasūtījuma sagatavotās rokasgrāmatās, kuras visas ir pieejamas angļu valodā. Rokasgrāmatās ir aptvertas šādas tēmas:

Cīņa pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

E-mācību rīks “United to end female genital mutilation” [“Vienoti cīņā pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu”] (UEFGM)

Ir starptautiski atzīts, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana (SDK) ir sieviešu cilvēktiesību pārkāpums un bērnu ļaunprātīgas izmantošanas veids. Tāpat kā citi uz dzimumu balstītas vardarbības veidi arī SDK ir pamattiesību uz dzīvību, brīvību, drošību, cieņu, līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, kā arī nediskriminācijas un fiziskās un garīgās veselības neaizskaramības pārkāpums, kā to noteikusi Pasaules Veselības organizācija.

UEFGM e-mācību kursā SDK problēma ir skatīta veselības kontekstā un patvēruma meklētāju dienestu kontekstā. Praktizējošajiem juristiem, iespējams, interesēs pirmie divi pamatmoduļi, kuros sniegts ievads par SDK kā cilvēktiesību jautājumu un kā īpašu uz dzimumu balstītas vardarbības veidu. Praktizējošajiem juristiem, kas specializējas patvēruma meklēšanas tiesībās, varētu interesēt divi īpašie moduļi saistībā ar patvēruma meklēšanas jomu.

Šis kurss ir pieejams vairākās valodās (angļu, grieķu, itāliešu, portugāļu, franču, zviedru, spāņu, nīderlandiešu un vācu valodā).

Lapa atjaunināta: 07/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.