Jämställdhetslagstiftning

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete på människorättsområdet när det gäller jämställdhet.

Seminarier om EU:s jämställdhetslagstiftning (Europeiska kommissionen)

Seminarier om EU:s lagstiftning om jämställdhet mellan män och kvinnor har anordnats för kommissionen som en del av finansieringsprogrammet Progress. Principen om jämställdhet mellan män och kvinnor har ingått i EU-rätten alltsedan undertecknandet av Romfördraget 1957. Sedan dess har en stor mängd lagar stiftats om exempelvis lika behandling i frågor som rör anställning och yrke, hälsoskydd i samband med graviditet, föräldraledighet och tillgång till varor och tjänster. Bakgrundsdokumentationen och seminarieföreläsningar finns här.

Handböcker om olika jämställdhetsfrågor (Europeiska kommissionen)

Rättstillämpare som vill förbättra sin kunskap och insikter om jämställdhet mellan könen hittar ytterligare information och analyser i flera handböcker som tagits fram för kommissionens räkning och som alla finns tillgängliga på engelska. Handböckerna har följande titlar:

Kampen mot kvinnlig könsstympning

E-kursen "United to end female genital mutilation"

Kvinnlig könsstympning är internationellt erkänt som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och en form av övergrepp mot barn. Liksom alla andra former av könsrelaterat våld utgör den ett brott mot den grundläggande rätten till liv, frihet, säkerhet, värdighet, jämlikhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering samt mot den fysiska och mentala integriteten, i enlighet med Världshälsoorganisationens definition.

E-kursen "United to end female genital mutilation" tar upp denna fråga i sammanhang av hälso- och asyltjänster. Rättstillämpare är eventuellt intresserade av de första två grundmodulerna som innehåller en introduktion till tolkningen av kvinnlig könsstympning som en människorättsfråga och som en särskild form av könsrelaterat våld. De två specialmodulerna på asylområdet kan intressera rättstillämpare som är specialiserade på asylrätt.

Kursen finns på flera språk (engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska).

Senaste uppdatering: 07/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.