Duševní vlastnictví

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti evropského práva duševního vlastnictví.

Webináře o duševním vlastnictví (Akademie OHIM)

Práva duševního vlastnictví jsou práva, která chrání výtvory lidské mysli. Duševní vlastnictví zahrnuje širokou škálu tvůrčích oblastí, jako jsou vynálezy, průmyslové vzory a různé druhy uměleckého vyjádření, a má význam i v oblastech komerčnější povahy, jako jsou ochranné známky a obchodní tajemství.

Akademie OHIM nabízí širokou škálu webinářů v angličtině, které se týkají všech aspektů duševního vlastnictví. Webináře jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách Akademie OHIM.

Internetová výuka evropského patentového práva (Evropská patentová akademie)

Evropská patentová akademie připravila několik internetových kurzů o patentech a o evropském patentovém systému v angličtině, francouzštině a němčině. Kurzy jsou určeny pro pracovníky národních patentových úřadů, patentových knihoven a pro kohokoli dalšího, kdo má zájem dozvědět se něco o této oblasti. Mezi témata kurzů patří rešerše, třídění a námitky.

Internetové kurzy jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách Evropské patentové akademie.

Knihovna a výukový koutek

Vyzýváme právníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví, aby kontaktovali Evropské poradní středisko pro práva duševního vlastnictví. Přestože knihovna a výukový koutek poradního střediska jsou přednostně určeny pro příjemce výzkumných projektů financovaných EU a pro malé a střední podniky v EU, mohou nabídnout výukové zdroje, které mohou být užitečné pro právníky, a to včetně bulletinů, případových studií, informačních přehledů, odpovědí na často kladené otázky, slovníčků, užitečných dokumentů, výukových balíčků atd. Tyto zdroje jsou k dispozici převážně v angličtině.

Dálkové kurzy (Světová organizace duševního vlastnictví – WIPO)

WIPO nabízí základní a pokročilé internetové výukové moduly týkající se všech aspektů duševního vlastnictví, které ovšem nejsou zaměřeny konkrétně na právo EU. Tématy dálkových kurzů jsou duševní vlastnictví, autorské právo, patenty, ochranné známky atd. Jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a portugalštině.

Poslední aktualizace: 19/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.