Διανοητική ιδιοκτησία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

Διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία (Ακαδημία ΓΕΕΑ)

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) είναι τα νομικά δικαιώματα που προστατεύουν τα πνευματικά δημιουργήματα. Η ΔΙ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τομέων δημιουργίας, όπως είναι οι εφευρέσεις, τα σχέδια και τα διάφορα είδη καλλιτεχνικής έκφρασης, και έχει επίσης σχέση και με άλλους πιο εμπορικούς τομείς, όπως είναι τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά απόρρητα.

Η Ακαδημία ΓΕΕΑ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών σεμιναρίων στα αγγλικά που καλύπτουν όλες τις πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα διαδικτυακά σεμινάρια διατίθενται ατελώς στον δικτυακό τόπο της Ακαδημίας ΓΕΕΑ.

Διαδικτυακή επιμόρφωση σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο ευρεσιτεχνίας (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας)

Η Ακαδημία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προσφέρει διάφορα διαδικτυακά μαθήματα στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα μαθήματα προορίζονται για το προσωπικό των εθνικών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, για τους βιβλιοθηκονόμους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τον εν λόγω τομέα. Τα διδασκόμενα θέματα αφορούν την αναζήτηση, την κατάταξη και την προβολή ενστάσεων.

Τα διαδικτυακά μαθήματα διατίθενται ατελώς στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Το γραφείο τεχνικής υποστήριξης για τη βιβλιοθήκη και τον χώρο κατάρτισης σε θέματα ευρωπαϊκών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) καλούνται να έλθουν σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης ΔΔΙ. Παρόλο ότι αρχικά προορίζονταν για τους δικαιούχους ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τις ΜΜΕ της ΕΕ που έχουν συνάψει διεθνείς συμφωνίας σύμπραξης, η βιβλιοθήκη και ο χώρος κατάρτισης του γραφείου τεχνικής υποστήριξης μπορούν να προσφέρουν χρήσιμο ενδεχομένως υλικό κατάρτισης για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, όπως ενημερωτικά δελτία, μελέτες, θεματικά δελτία , απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, γλωσσάρια, χρήσιμα έγγραφα, προγράμματα κατάρτισης, κλπ. Το υλικό αυτό είναι κυρίως διαθέσιμο στα αγγλικά.

Μαθήματα εξ αποστάσεως (Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας – ΠΟΔΙ)

Παρόλο ότι δεν αφορούν ειδικά το δίκαιο της ΕΕ, η ΠΟΔΙ παρέχει χρήσιμα μαθήματα κατάρτισης για αρχάριους και προχωρημένους μέσω διαδικτύου που καλύπτουν όλα τα θέματα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως αφορούν την διανοητική ιδιοκτησία, τα συγγραφικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα κλπ. Διατίθενται στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ισπανικά και στα πορτογαλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.