Intellectuele eigendom

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van Europees recht inzake intellectuele eigendom.

Webinars over intellectuele eigendom (OHIM Academy)

Intellectuele-eigendomsrechten bieden wettelijke bescherming aan voortbrengselen van de menselijke geest. Het concept intellectuele eigendom is belangrijk voor een breed scala aan creatieve terreinen, zoals uitvindingen, ontwerpen en verschillende vormen van artistieke expressie, alsook voor andere, meer commerciële, terreinen, zoals handelsmerken en handelsgeheimen.

De OHIM Academy (academie van het Bureau voor de harmonisatie van de interne markt) biedt een scala aan webinars in het Engels aan die alle aspecten van intellectuele eigendom bestrijken. De webinars zijn gratis beschikbaar op de website van de OHIM Academy.

Onlinecursus over Europees octrooirecht (European Patent Academy)

De "European Patent Academy" (Europese octrooiacademie) heeft verscheidene onlinecursussen in het Engels, Frans en Duits over octrooien en het Europese octrooistelsel ontwikkeld. De cursussen zijn bedoeld voor personeel van nationale octrooibureaus, octrooibibliothecarissen en andere geïnteresseerden. Onder meer de volgende thema's komen aan bod: zoeken, classificatie en oppositie.

De onlinecursussen zijn gratis beschikbaar op de website van de "European Patent Academy".

De bibliotheek en opleidingshoek van de Europese helpdesk betreffende intellectuele-eigendomsrechten

Rechtsbeoefenaars die hun kennis van intellectuele eigendom of intellectuele-eigendomsrechten (IER) willen vergroten, kunnen terecht bij de Europese IER-helpdesk. Hoewel ze in de eerste plaats bedoeld zijn voor begunstigden van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten en in de EU gevestigde kmo's die betrokken zijn bij transnationale partnerschapsovereenkomsten, bevatten de bibliotheek en 'opleidingshoek' van de IER-helpdesk leermiddelen die ook nuttig kunnen zijn voor rechtsbeoefenaars, zoals bulletins, casestudy's, informatiebladen, antwoorden op veelgestelde vragen, een glossarium, nuttige documenten en opleidingspakketten. Deze leermiddelen zijn hoofdzakelijk in het Engels.

Opleiding op afstand (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom – WIPO)

De WIPO biedt opleidingsmodules op beginners- en gevorderdenniveau aan waarin alle aspecten van intellectuele eigendom aan bod komen. De modules hebben niet specifiek betrekking op EU-recht maar kunnen desalniettemin nuttig zijn. De cursussen op afstand gaan over intellectuele eigendom, auteursrecht, octrooien, handelsmerken, enz. Ze zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees.

Laatste update: 19/02/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.