Duševné vlastníctvo

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti európskeho práva duševného vlastníctva.

Internetové semináre o duševnom vlastníctve (Akadémia OHIM)

Práva duševného vlastníctva sú zákonné práva, ktorými sú chránené výtvory ľudskej mysle. Práva duševného vlastníctva zahŕňajú širokú škálu kreatívnych oblastí, ako sú vynálezy, dizajn a rôzne formy umeleckého vyjadrenia, a rovnako majú uplatnenie aj v komerčnejších oblastiach, ako sú ochranné známky a obchodné tajomstvo.

Akadémia OHIM ponúka viacero internetových seminárov v angličtine pokrývajúcich všetky aspekty práv duševného vlastníctva. Tieto internetové semináre sú k dispozícii bez poplatku na webovej stránke Akadémie OHIM.

Odborná online príprava zameraná na európske patentové právo (Európska patentová akadémia)

Európska patentová akadémia vytvorila niekoľko online kurzov v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku zameraných na patenty a európsky systém patentov. Tieto kurzy sú určené pre zamestnancov národných patentových úradov a patentových knižníc a pre všetkých ostatných, ktorí by sa radi naučili viac o tejto oblasti. Témy pokrývajú rešerše, triedenie a námietky.

Online kurzy sú k dispozícii bez poplatku na webovej stránke Európskej patentovej akadémie.

Knižnica a úsek odbornej prípravy na IPR Helpdesk

Pozývame odborníkov z právnej praxe, ktorí by si radi rozšírili svoje vedomosti o duševnom vlastníctve alebo právach duševného vlastníctva, aby kontaktovali Európsky IPR Helpdesk (z angl. IPR – Intellectual Property Rights, práva duševného vlastníctva). I keď je primárne zameraný na príjemcov výskumných projektov financovaných EÚ a na MSP EÚ, ktoré sa angažujú v nadnárodných partnerských dohodách, knižnica Helpdesku a úsek odbornej prípravy majú v ponuke učebné materiály, ktoré môžu pomôcť odborníkom z právnej praxe, a to vrátane vestníkov, prípadových štúdií, informačných prehľadov, odpovedí na často kladené otázky, glosárov, užitočných dokumentov, školiacich balíkov a pod. Tieto zdroje sú k dispozícii väčšinou v angličtine.

Kurzy diaľkového vzdelávania (Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO)

Napriek tomu, že WIPO nie je zameraná konkrétne na právo EÚ, poskytuje užitočné základné i pokročilé online moduly odbornej prípravy týkajúce sa všetkých aspektov duševného vlastníctva. Kurzy diaľkového vzdelávania pokrývajú duševné vlastníctvo, autorské práva, patenty, ochranné známky atď. K dispozícii sú v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom a portugalskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.