Immateriella rättigheter

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete inom området immateriella rättigheter.

Webbseminarier om immateriella rättigheter (OHIM Academy)

Den immateriella äganderätten är det som skyddar allt det människor skapar. Immateriella rättigheter innefattar en rad områden, t.ex. uppfinningar, design och olika slag av konstnärliga uttryck och är även relevant inom andra mer kommersiella områden som varumärken och företagshemligheter.

OHIM Academy erbjuder en rad webbseminarer på engelska som täcker alla aspekter av den immateriella äganderätten. Webbseminarierna finns tillgängliga gratis hosOHIM Academy.

Online-utbildning i EU:s patenträtt (Europeiska patentakademin)

Europeiska patentakademin har tagit fram flera online-kurser på engelska, franska och tyska om patent och det europeiska patentsystemet. Kurserna är utformade för nationella patentverksanställda, patentbibliotekarier och vem som helst som har ett intresse för detta område. Bland ämnena märks sökning, klassificering och bestridanden.

Online-kurserna finns tillgängliga gratis på Europeiska patentakademins webbplats.

Sektionen för bibliotek och utbildning hos europeisk helpdesk för immaterialrättigheter

Rättstillämpare som vill utöka sina kunskaper om immateriell äganderätt eller immateriella rättigheter uppmanas ta kontakt med europeisk helpdesk för immaterialrättigheter. Helpdeskens biblioteks- och kurssektion är primärt avsett för stödmottagare i EU‑finansierade forskningsprojekt och för små- och medelstora företag i EU som deltar i transnationella partnerskapsavtal, men kan även erbjuda läranderesurser som eventuellt är användbara för rättstillämpare, bl.a. bulletiner, fallstudier, faktablad, svar på ofta återkommande frågor, en ordlista, användbara dokument, utbildningspaket m.m.. Resurserna finns huvudsakligen tillgängliga på engelska.

Distanskurser (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten Wipo)

Även om Wipo inte särskilt ägnar sig åt EU-rätt erbjuder den användbara kursmoduler både på basnivå och mer avancerad nivå som täcker alla aspekter av immateriell äganderätt. Distanskurserna omfattar immateriella rättigheter, copyright, patent, varumärken m.m. De finns på engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska.

Senaste uppdatering: 19/02/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.