Haldusõigus

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös Euroopa haldusõiguse valdkonnas.

Haldusõiguse alase koolituse suunised (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Haldusõiguse alase koolituse suunised on valminud aastase projekti tulemusena. Projekti viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku haldusõiguse alltöörühm. Suunised kujutavad endast mitmekesist kogumit EJTNi liikmete õigusalastest artiklitest. Nende aluseks on täiendava koolituse vajaduste hindamine Euroopa haldusõiguse eri valdkondades, võttes arvesse kohtunike, prokuröride ja õigusala koolitajate hulgas läbi viidud küsitluse tulemusi.

Suuniste eesmärk on olla kõige olulisemate õigusaktide, kohtupraktika ja seonduva dokumentatsiooni ajakohastatud ja usaldusväärne register Euroopa haldusõiguse eri allvaldkondades. Suunised on väärtusliku teabeallikana abiks kvaliteetsete haldusõiguse alaste koolituste väljatöötamisel kogu Euroopas. Õigusala koolitajad ja töötajad saavad suuniseid kasutada käsiraamatuna, mis käsitleb kõige uuemaid suundumusi ELi haldusõiguse peamistes valdkondades, eriti rände- ja varjupaigaõiguse, maksuõiguse, keskkonnaõiguse ning inim- ja põhiõiguste valdkonnas. Suunised ei ole üle ehitatud käsitletud teemasid hõlmava õpikuna, vaid on pigem kavandatud kui praktiline ja hõlpsasti kasutatav juhis, mida on võimalik kohe koolituste ettevalmistamiseks kasutada.

Haldusõiguse koolituskursused (EJTN)

EJTNi korraldatud koolituskursuste koolitusmaterjalid ja netisaate kujul videosalvestised on kättesaadavad EJTNi veebisaidil. Neis käsitletakse peamiselt varjupaigaõigust ja keskkonnaõigust.

Varjupaiga, piiride ja sisserändega seonduva Euroopa õiguse käsiraamat (Euroopa Inimõiguste Kohus – ECHR ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet – FRA)

Varjupaiga, piiride ja sisserändega seonduva Euroopa õiguse käsiraamatus vaadeldakse neid valdkondi käsitlevat õigust ning see hõlmab Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu poolt vastu võetud õigusakte. See on hõlpsasti kasutatav juhend varjupaiga, piiride ja sisserände seisukohast olulistes küsimustes kehtivate Euroopa standardite kohta. Euroopa Inimõiguste Kohtu (ECHR) ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) koostööna valminud käsiraamat on kättesaadav inglise, prantsuse, saksa ja itaalia keeles selle lingi kaudu.

Seonduvad lingid

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Viimati uuendatud: 16/04/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.