Hallinto-oikeus

Euroopan komissio on laatinut EU:n hallinto-oikeuteen liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

Euroopan juridisen koulutusverkoston (European Judicial Training Network, EJTN) hallinto-oikeudellinen työryhmä laati hallinto-oikeutta koskevat koulutussuuntaviivat osana toimeksiantoonsa kuulunutta vuoden pituista hanketta. Suuntaviivoissa on arvioitu erityisesti tuomareille, syyttäjille ja oikeusalan kouluttajille tehdyn kyselytutkimuksen tulosten pohjalta perusteellisesti niitä unionin hallinto-oikeuden aloja, joilla lisäkoulutus on tarpeen. EJTN:n jäsenet tuovat niissä monipuolisesti esiin erilaisia oikeudellisia näkökohtia.

Suuntaviivat tarjoavat ajantasaisen luettelon tärkeimmistä velvoittavista säädöksistä, oikeuskäytännöstä ja aiheeseen liittyvistä asiakirjoista unionin hallinto-oikeuden eri osa-alueilla. Niissä annetaan hyödyllistä tietoa korkealaatuisen hallinto-oikeudellisen koulutuksen kehittämiseksi kaikkialla Euroopassa. Myös oikeusalan kouluttajat ja ammattilaiset saavat niistä keskeiset tiedot viimeisimmästä kehityksestä EU:n hallinto-oikeuden avainaloilla, erityisesti maahanmuutto-, turvapaikka-, vero- ja ympäristölainsäädännön sekä ihmis- ja perusoikeuksien aloilla. Suuntaviivoja ei ole tarkoitettu niissä käsiteltyjen aiheiden oppikirjaksi, vaan helppokäyttöiseksi käytännön oppaaksi, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan koulutuksen valmistelussa.

Hallinto-oikeuden alan koulutusseminaarit (EJTN)

EJTN:n pitämistä koulutusseminaareista tuotettuun opetusmateriaaliin ja podcast-videolähetyksiin voi tutustua EJTN:n verkkosivuilla. Niissä käsitellään erityisesti turvapaikka- ja ympäristölainsäädäntöä.

Käsikirja unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja raja-asioiden alan lainsäädännöstä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto)

Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja raja-asioiden alan lainsäädännöstä laaditussa käsikirjassa tarkastellaan näiden alojen keskeistä lainsäädäntöä, joka kattaa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston hyväksymän lainsäädännön. Siinä esitellään selkeästi erilaisia turvapaikka-, maahanmuutto- ja raja-asioiden kannalta keskeisiä eurooppalaisia normeja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin perusoikeusviraston yhdessä laatiman oppaan voi tutustua täällä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Päivitetty viimeksi: 16/04/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.