Administratīvās tiesības

Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus Eiropas administratīvo tiesību jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan pasniedzēju darbā.

Vadlīnijas par apmācību administratīvo tiesību jautājumos (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Vadlīnijas par apmācību administratīvo tiesību jautājumos ir gadu ilga projekta rezultāts. To izstrāde bija viens no uzdevumiem, kuru īstenošana bija uzticēta EJTN ietvaros strādājošai darba apakšgrupai administratīvo tiesību jautājumos. Pamatojoties uz detalizētu novērtējumu par Eiropas administratīvo tiesību jomām, kurās ir nepieciešama papildu apmācība, un cita starpā ņemot vērā tiesnešu, prokuroru un juristu pasniedzēju aptaujas rezultātus, šīs vadlīnijas ir veidotas kā EJTN locekļu sniegtās daudzveidīgās juridiskās informācijas apkopojums.

Šīs vadlīnijas ir paredzēts izmantot kā jaunāko autoritatīvo rādītāju, kurā apkopota informācija par svarīgākajiem tiesību aktiem, judikatūru un attiecīgajiem dokumentiem dažādās Eiropas administratīvo tiesību apakšjomās. To mērķis ir sniegt vērtīgu informāciju augstas kvalitātes apmācību sagatavošanai administratīvo tiesību jomā visā Eiropā, kā arī kalpot par rokasgrāmatu praktizējošiem juristiem un pasniedzējiem, sniedzot jaunāko informāciju par būtiskākajām jomām, jo īpaši par migrācijas un patvēruma meklētāju tiesībām, nodokļu tiesībām, vides tiesībām, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Šīs vadlīnijas nav mācību grāmata par aptvertajiem tematiem, bet ir veidotas kā praktiska un noderīga rokasgrāmata, kuru uzreiz var izmantot mācību kursu sagatavošanai.

Mācību semināri par administratīvajām tiesībām (EJTN)

Mācību materiāli un EJTN mācību semināru videomateriāli ir pieejami EJTN tīmekļa vietnē. Tie attiecas uz patvēruma meklētāju tiesībām un vides tiesībām.

Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām saistībā ar patvēruma meklētājiem, robežām un imigrāciju (Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA))

Rokasgrāmatā par Eiropas tiesībām saistībā ar patvēruma meklētājiem, robežām un imigrāciju ir aplūkoti attiecīgie tiesību akti, tostarp Eiropas Savienības un Eiropas Padomes pieņemtie tiesību akti. Tajā sniegta noderīga informācija par dažādiem Eiropas standartiem, kas ir būtiski saistībā ar patvēruma meklētājiem, robežām un imigrāciju. Rokasgrāmatu kopīgi sagatavoja Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA), un tā ir pieejama šeit.

Papildu saite

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Lapa atjaunināta: 16/04/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.