Bestuursrecht

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van Europees bestuursrecht.

Richtsnoeren voor opleidingen op het gebied van bestuursrecht (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

De richtsnoeren voor opleidingen op het gebied van bestuursrecht zijn het resultaat van een project van een jaar dat de subwerkgroep Bestuursrecht van het ENJO als onderdeel van haar opdracht heeft uitgevoerd. Op basis van een grondige studie naar de terreinen van het Europees bestuursrecht waarop aanvullende opleiding nodig is, waarbij in het bijzonder is gekeken naar de resultaten van een enquête onder magistraten en opleiders van rechtsbeoefenaars, is een diverse verzameling van juridische bijdragen van ENJO-leden samengesteld.

De richtsnoeren beogen een actuele en gezaghebbende catalogus te zijn van de belangrijkste wetgeving, rechtspraak en documenten op de verschillende deelterreinen van het Europees bestuursrecht. Ze hebben een tweeledig doel: enerzijds het verschaffen van een waardevolle informatiebron voor de ontwikkeling van hoogwaardige opleidingen op het gebied van bestuursrecht in Europa en anderzijds rechtsbeoefenaars en de opleiders van rechtsbeoefenaars de beschikking geven over een handboek over de laatste ontwikkelingen op sleutelterreinen, in het bijzonder migratie- en asielrecht, belastingrecht, milieurecht en de rechten van de mens en grondrechten. De richtsnoeren zijn niet bedoeld als tekstboek maar als een praktische en handzame gids die onmiddellijk kan worden gebruikt voor het maken van opleidingscursussen.

Seminars over bestuursrecht (ENJO)

Het opleidingsmateriaal en de videopodcasts van door het ENJO georganiseerde seminars zijn beschikbaar op de website van het ENJO. Ze hebben met name betrekking op asiel- en milieurecht.

Handboek over Europees recht betreffende asiel, grenzen en immigratie (Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA))

Het Handboek over Europees recht betreffende asiel, grenzen en immigratie behandelt de relevante wetgeving die op deze terreinen door de Europese Unie en de Raad van Europa is vastgesteld. Het vormt een toegankelijke gids voor de diverse Europese normen die met betrekking tot asiel, grenzen en immigratie van belang zijn. Het handboek is door het EHRM en het FRA gezamenlijk geproduceerd en is hier.

Gerelateerde links

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Laatste update: 16/04/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.