Správne právo

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti európskeho správneho práva.

Pokyny pre odbornú prípravu v oblasti správneho práva (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Pokyny pre odbornú prípravu v oblasti správneho práva sú výsledkom dlhoročného projektu vykonaného v rámci práce pracovnej podskupiny EJTN v oblasti správneho práva. Vychádzajúc z podrobného posúdenia oblastí správneho práva EÚ, v ktorých je potrebná ďalšia odborná príprava, a stavajúc predovšetkým na výsledkoch prieskumu medzi sudcami, prokurátormi a školiteľmi v oblasti justície, tieto pokyny predstavujú rôznorodú zbierku právnych príspevkov členov EJTN.

Zámerom pokynov je, aby slúžili ako aktuálny smerodajný zoznam najdôležitejších právnych predpisov, judikatúry a relevantných dokumentov v rôznych podoblastiach správneho práva EÚ. Cieľom je, aby boli hodnotným zdrojom informácií pre vytvorenie vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti správneho práva v celej Európe a aby slúžili ako príručka pre školiteľov v oblasti justície a odborníkov z právnej praxe, pokiaľ ide o najnovšie trendy v kľúčových oblastiach, predovšetkým migráciu a azylové právo, daňové právo, právo v oblasti životného prostredia a ľudské a základné práva. Pokyny nemajú ambíciu stať sa učebnicou pre otázky, ktoré pokrývajú, ale namiesto toho sú koncipované tak, aby boli praktickou a zvládnuteľnou príručkou, ktorá sa dá okamžite vhodne použiť pri príprave kurzov odbornej prípravy.

Semináre odbornej prípravy v oblasti správneho práva (EJTN)

Školiace materiály a videozáznamy zo seminárov odbornej prípravy, ktoré uskutočnila EJTN, sú k dispozícii na jej webovej stránke. Tieto sa zameriavajú predovšetkým na azylové právo a právo v oblasti životného prostredia.

Príručka európskeho práva týkajúca sa azylu, hraníc a prisťahovalectva (Európsky súd pre ľudské práva, ECHR, a Agentúra Európskej únie pre základné práva, FRA)

V príručke európskeho práva týkajúcej sa azylu, hraníc a prisťahovalectva sa skúmajú relevantné právne predpisy v daných oblastiach a pokryté sú v nej tak právne predpisy prijaté Európskou úniou, ako aj Radou Európy. Predstavuje dostupného sprievodcu k rôznym európskym normám relevantným pre otázky týkajúce sa azylu, hraníc a prisťahovalectva. Spoločne ju vypracoval Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) a Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a k dispozícii je tu.

Súvisiace odkazy

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 16/04/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.