Förvaltningsrätt

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete inom europeisk förvaltningsrätt.

Riktlinjer för utbildning i förvaltningsrätt (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Riktlinjerna för utbildning i förvaltningsrätt är resultatet av ett årslångt projekt som utförts av EJTN:s underarbetsgrupp för förvaltningsrätt. Riktlinjerna bygger på en djupgående bedömning av de områden inom europeisk förvaltningsrätt där ytterligare utbildning behövs och allra särskilt på resultaten från en rundfråga bland domare, åklagare och rättsutbildare och utgör en bred samling av rättsliga bidrag från EJTN:s medlemmar.

Riktlinjerna för utbildning i förvaltningsrätt är tänkt som ett aktualiserat index över den viktigaste lagstiftningen, rättspraxis och relevant dokumentation inom olika underområden av EU:s förvaltningsrätt. Avsikten är att de ska vara en värdefull informationskälla för att ta fram högkvalitativa kurser på området förvaltningslag inom hela EU och även fungera som handbok för fortbildare och rättstillämpare över de senaste nyheterna inom centrala områden, främst migrations- och asyllagstiftning, skattelagstiftning, miljölagstiftning samt mänskliga och grundläggande rättigheter. Riktlinjerna utger sig inte för att vara någon lärobok i de ämnen som tas upp, utan är i stället avsedda att bilda en praktisk och hanterbar vägledning som omedelbart kan komma till användning för att kursförberedelser.

Seminarier i förvaltningsrätt (EJTN)

Kursmaterialet och videopoddsändningarna av EJTN:s seminarier finns på EJTN:s webbplats. De tar främst upp asyl- och miljölagstiftning.

Handbok i EU-rätt rörande asyl, gränser och immigration (Europadomstolen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter)

Handboken i EU-rätt rörande asyl, gränser och immigration tar upp relevant lagstiftning på dessa områden och omfattar lagstiftning som införts av EU och Europarådet. Detta är en vägledning till olika europeiska standarder som är relevanta för asyl-, gräns- och immigrationsfrågor. Den är framtagen gemensamt av Europadomstolen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter) och finns att tillgå här.

Länkar

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 16/04/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.