Оборудване в държавите от ЕС

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Разпитът на свидетели в Хърватия за целите на производството пред чуждестранен съд се извършва в отговор на искане за международна (взаимна) правна помощ. Това важи и за разпита на свидетел чрез видеоконферентна връзка, когато националният съд, по искане на чуждестранен съдебен орган, провежда разпита на свидетел в Хърватия и позволява този разпит да бъде излъчен чрез видео връзка.

Правна рамка

  • Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г., заедно с двата допълнителни протокола (от 17 март 1978 г. — Narodne novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) Меджуародни ugovori [Международни договори] № 4/99 — и от 8 ноември 2001 г. — NN Международни договори № 4/07)
  • Закон за международна правна помощ по наказателноправни въпроси (Zakon o me-unarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN № 178/04)
  • Закон за наказателното производство (Zakon o kaznenom postupku) (NN бр. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

Централният орган за получаване на съдебни поръчки за правна помощ е Отделът за международна правна помощ и съдебно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, към Дирекцията по европейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество към хърватското министерство на правосъдието (Ministarstvo pravosuto a RH, Uprava za europske poslove, me-unarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za meexunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Лице за контакт в централния орган


Alan Marinković, Служба за международна правна помощ и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

тел.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
ел. поща: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Контакти в съдилищата по отношение на съдебните заседания чрез видео връзка

За контакти  PDF (459 Kb) hr

Списък на съдилищата, които разполагат с видео оборудване, дарено от УНИЦЕФ (Skype for Business) за записване на информация от деца

Общински наказателен съд в Загреб (općinski kazneni sud)

Общински съд на Сплит(općinski sud)

Окръжен съд на Беловар (županijski sud)

Окръжен съд на Осиек

Окръжен съд на Риека

Окръжен съд на Сисак

Окръжен съд на Сплит

Окръжен съд на Вараждин

Окръжен съд на Загреб

Окръжен съд на Велика Горица

Последна актуализация: 26/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.