Оборудване в държавите от ЕС

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Приложеният документ съдържа подробна информация за това кои съдилища разполагат с оборудване и неговия вид.

Министерството на правосъдието обаче отговаря за организирането на международното съдебно сътрудничество. Не трябва да се осъществява пряк контакт със съдилищата по тези въпроси. Всички съдебни поръчки за изслушване на страните чрез видеоконферентна връзка трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Електронна поща: central.authority@just.ee

Видеоконферентно оборудване  PDF (39 Kb) en

Последна актуализация: 24/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.