Оборудване в държавите от ЕС

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Унгарските съдилища нямат инсталирано оборудване за видеоконференции, но вземат под наем такова оборудване, ако е необходимо.

Последна актуализация: 13/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.