Оборудване в държавите от ЕС

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Възможно е доказателствата да бъдат събирани чрез видеоконферентна връзка в съдилищата на Ирландия или с участието на съд в друга държава членка, или пряко от съд на тази държава членка.Процедурите включват практическа насока на Висшия съд „HC45 — Използване на видеоконферентна връзка за събиране на доказателства по граждански дела“.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма подобен вид ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Няма ограничения относно вида на доказателствата, които могат да се събират.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Няма ограничения, при условие че съдиите са съгласни.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

В Ирландия е налична апаратура за записване на изслушвания чрез видеоконферентна връзка. Достъпът до такъв запис трябва да е бил разпореден от съда.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато исканията са направени съгласно членове 10—12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

В случай че изслушването се извършва в Ирландия, то следва да се извърши на английски или на ирландски език. Ако обаче изслушването се извършва извън Ирландия, не съществуват ограничения по отношение на езика.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за осигуряването им в двата вида заседания и къде следва да се намират те?

Ако съдът се намира в Ирландия, при решаване на семейноправен или наказателноправен въпрос устният преводач ще бъде осигурен от съдебните органи в Ирландия. Страните са длъжни да осигурят устния превод при гражданскоправен въпрос.

Ако замоленият съд не разбира английски или ирландски език, този съд е отговорен да осигури сам устен превод.

Няма ограничения за местоположението на устния преводач.

8 Каква процедура се прилага по отношение на организацията на заседанието и уведомяването на лицето, което ще бъде изслушано, за времето и мястото? Колко време следва да се предостави при определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

Всички условия ще бъдат договорени между двете съдилища. Препоръчва се да се направи проба пред съда, за да се гарантира, че връзката функционира правилно.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разходите ще зависят от редица обстоятелства, включително мястото на провеждане на видеоконферентната връзка (т.е. дали ще се проведе в съда или в други помещения); часа на изслушването (т.е. ако е извън нормалното работно време на съда, персоналът ще бъде помолен да остане до по-късно); дали са необходими специални процедури; и дали възникват разходи в резултат на използването на оборудването. Замоленият съд ще уведоми молещия съд за разходите. Плащанията следва да се извършват в евро.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Уведомяването на свидетеля е отговорност на молещия съд.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът трябва да провери сам самоличността на лицето, което се разпитва.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Клетвата следва да бъде положена съгласно обичайните за съдилищата в Ирландия процедури.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Това е въпрос, по който трябва да се постигне съгласие между двете съдилища.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Не се изисква допълнителна информация, освен ако не са налице някакви специални искания (напр. използване на жестомимичен език, достъп на инвалидни колички, специални религиозни изисквания за полагането на клетвата и др.).

Последна актуализация: 16/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.