Оборудване в държавите от ЕС

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Документът по-долу съдържа техническа информация за инсталираното в различните съдилища оборудване за видеоконферентна връзка.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.