Оборудване в държавите от ЕС

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

От 1 май 2011 г. в Словения има 11 зали в районните съдилища, 11 центъра за социални услуги и затвора Dob pri Mirna, които са оборудвани със система за видеоконферентна връзка, а едно устройство се използва от полицията. В съдилищата и центровете за социални услуги, които все още не разполагат с инсталирана система, са налични три мобилни устройства за видеоконферентна връзка.

Словения редовно включва системите за видеоконференции в изпълняваните проекти за периода 2009—2013 г. Проектите отговарят на условията за финансиране в размер на 85 % от Европейския социален фонд.

Системите за видеоконферентна връзка са важен актив за словенската правосъдна система. Те улесняват изслушването на свидетели, вещи лица, деца, хоспитализирани пациенти, жители на домове за възрастни хора, затворници и други лица от разстояние. Те са особено полезни при трансгранични дела, като позволяват на страни, живеещи в чужбина, много по-лесно да участват в съдебното производство. Вместо да пътуват до Словения, те могат да направят изявление или да бъдат изслушани чрез видеоконферентна връзка.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Последна актуализация: 18/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.