Zařízení v zemích EU

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

1. Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

U irských soudů je možné provádět důkazy prostřednictvím videokonference, a to buď za účasti soudu v jiném členském státě, nebo přímo soudem tohoto členského státu. Postupy zahrnují praktické pokyny Vrchního soudu „HC45 – Použití videokonferenčního spojení pro provádění důkazů v občanskoprávních věcech“.

2. Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Neexistují žádná uvedená omezení, pokud jde o druh osoby, která může být vyslechnuta.

3. Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Neexistují žádná omezení týkající se druhu důkazů, které lze zajistit.

4. Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Neexistují žádná omezení, za předpokladu, že soudce souhlasí.

5. Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

V Irsku existuje možnost výslechy prostřednictvím videokonference zaznamenávat. Přístup k takovému záznamu by musel nařídit soud.

6. V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12; a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Výslech by měl být veden v angličtině nebo irštině, pokud se koná v Irsku. V případě výslechu mimo Irsko však neexistují žádná jazyková omezení.

7. Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění v rámci obou druhů výslechu a kde by se měli nacházet?

Pokud se soud nachází v Irsku, tlumočníka zajistí soudní orgány v Irsku, pokud se jedná o rodinné právo nebo trestní věc. V občanskoprávních věcech je povinností stran domluvit se na tlumočení.

Pokud dožadující soud nerozumí anglicky nebo irsky, je na něm, aby si zajistil vlastní tlumočení.

Neexistují žádná omezení týkající se místa, kde by se měl tlumočník nacházet.

8. Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? Kolik času by mělo být při stanovení data výslechu poskytnuto, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Veškerá opatření budou dohodnuta mezi oběma soudy. Před soudem se doporučuje provést testování, aby se zajistilo, že spojení bude fungovat odpovídajícím způsobem.

9. S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady se liší v závislosti na řadě okolností včetně místa konání videokonference (tj. zda se jedná o soud nebo jiné prostory); doby konání výslechu (tj. pokud se jednání koná mimo běžnou pracovní dobu soudu, budou muset zaměstnanci zůstat déle); zda jsou vyžadovány nějaké zvláštní postupy a zda při používání zařízení vznikají nějaké náklady. Dožádaný soud informuje dožadující soud o nákladech. Platba by měla být provedena v eurech.

10. Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Informování svědka je věcí dožadujícího soudu.

11. Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Je na soudu, aby se přesvědčil o totožnosti vyslýchané osoby.

12. Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Přísaha by měla být složena v souladu s běžnými postupy soudů v Irsku.

13. Jaká existují opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Tuto záležitost musí dohodnout oba soudy.

14. Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Žádné, s výjimkou zvláštních požadavků (např. znaková řeč, bezbariérový přístup, zvláštní náboženské požadavky na přísahu atd.).

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.