Zařízení v zemích EU

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Od 1. května 2011 je ve Slovinsku vybaveno videokonferenčním systémem 11 jednacích síní u krajských soudů, 11 středisek sociální péče a věznice Dob pri Mirni a jedno zařízení používá policie. Pro konání videokonferencí na soudech nebo střediscích sociální péče, kde ještě nebyl systém instalován, jsou k dispozici tři mobilní zařízení.

Systematické zavádění videokonferenčních systémů bylo zařazeno mezi projekty, které členské státy EU realizovaly v období 2009–2013. Tento projekt je z velké části (85 %) financován z Evropského sociálního fondu.

Videokonferenční systémy jsou pro slovinský soudní systém důležitým přínosem. Jejich aktivní využívání umožňuje výslech svědků, znalců, dětí, pacientů v nemocnicích nebo osob v domovech pro seniory, vězňů a ostatních účastníků v řízeních na dálku. Největší přínos mají v přeshraničních řízeních, neboť stranám řízení nebo svědkům v zahraničí »usnadňují« účast v řízení. Nemusejí tedy cestovat k soudu do Slovinska, aby učinili prohlášení nebo byli vyslechnuti, neboť tak mohou učinit prostřednictvím videokonference.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Poslední aktualizace: 18/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.