Оборудване в държавите от ЕС

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Използването на видеоконференциите в България ще допринесе за модернизиране на съдебната система и подобряване на нейната достъпност. Едновременно с това ще се доближи и до добрите практики, използвани в другите държави членки на Европейския съюз.

Изградените от Министерството на правосъдието системи за видеоконферентна връзка са разположени в 26 зали в сгради на сектор „Правосъдие“ на територията на страната (20 в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода). Залите за видеоконферентни връзки бяха изградени в резултат изпълнението на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, чрез Европейския социален фонд.

Оттук  PDF (449 Kb) enможете да направите преглед на видеоконферентното оборудване на българските съдилища и необходимите координати за връзка.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.