Facilities in EU countries

Many courts in Member States are now equipped with videoconferencing facilities in the courtroom or in special hearing rooms for witnesses and experts.

To make it easier for judges, prosecutors and court staff to find the practical information they need to conduct a hearing by videoconference in cross-border proceedings, the Member States' Justice Ministries have provided details on the location and type of videoconferencing facilities available in courts. Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information. No details are given of equipment installed in ministries or prisons.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Faciliteter i EU-landene - Bulgarien

Anvendelse af videokonference vil bidrage til at modernisere Bulgariens retssystem og forbedre dets tilgængelighed. Det vil imidlertid også bringe Bulgarien tættere på den gode praksis, som anvendes i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

Videokonferencesystemerne, som er etableret af justitsministeriet, er placeret i 26 rum i retsbygninger i Bulgarien (20 i domstole og 6 i fængsler). Videokonferencerummene blev etableret i forlængelse af gennemførelsen af projektet "Etablering af videokonferencefaciliteter og deres anvendelse i forundersøgelses- og retssagsfaserne, herunder grænseoverskridende samarbejde om retspleje", som blev finansieret af det operationelle program om god regeringsførelse via Den Europæiske Socialfond.

Der findes en oversigt over videokonferencefaciliteterne i de bulgarske domstole og relevante kontaktoplysninger Link åbner i nyt vindueher PDF(449 Kb)en.

Sidste opdatering: 18/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Tjekkiet

VC_equipment_ver_2_CZ_enPDF(367 Kb)en

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Tyskland

Udstyr til videokonferencer i Tyskland PDF(503 KB)de

Sidste opdatering: 05/09/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Estland

Det vedhæftede dokument indeholder detaljerede oplysninger om, hvilke domstole der har faciliteter, og hvilken type udstyr de har.

Det er imidlertid justitsministeriet, der er ansvarligt for at tilrettelægge det internationale retlige samarbejde. Domstole må ikke kontaktes direkte om disse spørgsmål. Alle retsanmodninger om at afhøre parter ved brug af videokonference skal sendes til følgende adresse:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: Link åbner i nyt vinduecentral.authority@just.ee

VC-udstyr PDF(39 Kb)en

Sidste opdatering: 24/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Irland

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en retsinstans i den anmodende medlemsstat eller direkte af en retsinstans i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Det er muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference ved en irsk retsinstans, hvor denne enten foretages med deltagelse af en retsinstans i en anden medlemsstat eller direkte af en retsinstans i denne medlemsstat. Procedurerne omfatter "HC45 – Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases."

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen begrænsninger for de beviser, som kan fremskaffes.

4 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Der er ingen begrænsninger, dog under forudsætning af dommerens samtykke.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Der er mulighed for at optage videokonferencer i Irland. Adgang til en sådan optagelse skal afgøres af retten.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger i henhold til artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Høringen skal finde sted på engelsk eller irsk, hvis den gennemføres i Irland. Ved sager, hvor høringen finder sted uden for Irland, er der ingen sproglige begrænsninger.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Hvis retten befinder sig i Irland, vil de retlige myndigheder i Irland sørge for tolken, hvis sagen vedrører familie- eller strafferet. I civilretlige sager er det parternes ansvar at sørge for tolkning.

Hvis den anmodende retsinstans ikke forstår engelsk eller irsk, har denne retsinstans selv ansvaret for at sørge for tolkning.

Der er ikke nogen begrænsninger for, hvor tolkene skal befinde sig.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Alle forberedelser skal aftales mellem de to retsinstanser. Det anbefales at afprøve forbindelsen forud for retsmødet for at sikre, at den fungerer korrekt.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne vil variere afhængigt af omstændighederne, herunder hvor videokonferencen finder sted (dvs. om det er i en retssal eller i andre lokaler), tidspunktet for høringen (dvs. at hvis det er uden for normal kontortid, skal personalet blive længere), om der er behov for særlige procedurer, og om der opstår omkostninger ved brugen af udstyret. Den anmodede retsinstans informerer den anmodende retsinstans om omkostningerne. Betaling skal ske i euro.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende retsinstans, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det påhviler den anmodende retsinstans at informere vidnet.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Det påhviler retten selv at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Edsaflæggelsen skal finde sted i henhold til den normale procedure for domstole i Irland.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende retsinstans på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Dette aftales mellem de to retsinstanser.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Ingen, medmindre der er særlige ønsker (f.eks. tegnsprog, kørestolsadgang, særlige religiøse krav til edsaflæggelsen osv.).

Sidste opdatering: 12/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Grækenland

vc_equipment_ver_1_el_enPDF(8 Kb)en

Sidste opdatering: 13/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Kroatien

Vidneafhøring i Kroatien med henblik på en sag ved en udenlandsk domstol foretages som reaktion på en anmodning om international (gensidig) retshjælp. Dette gælder også med hensyn til vidneafhøring ved brug af videokonference, hvor den nationale ret på anmodning af en udenlandsk judiciel myndighed foretager vidneafhøringen i Kroatien og giver mulighed for, at denne afhøring sendes via et videolink.

Retlige rammer

  • Den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager af 20. april 1959 og de to tillægsprotokoller (af 17. marts 1978 – Narodne novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende) Međunarodni ugovori [International Treaties] nr. 4/99 – og af 8. november 2001 – NN International Treaties nr. 4/07)
  • Lov om international retshjælp i straffesager (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN nr. 178/04)
  • Strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku) (NN nr. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 og 70/17)

Den centrale myndighed for modtagelse af retsanmodninger om retshjælp er kontoret for international retshjælp og retligt samarbejde med EU-medlemsstaterne i direktoratet for europæiske anliggender, internationalt og retligt samarbejde under det kroatiske justitsministerium (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Den centrale myndigheds kontaktperson:

Alan Marinković
Tjenesten for international retshjælp og retligt samarbejde i straffesager (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Tlf.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-mail: Link åbner i nyt vindueAlan.Marinkovic@pravosudje.hr; Link åbner i nyt vindueeuropska.unija@mpu.hr

Kontakter hos domstolene med hensyn til afhøringer ved brug af videolink

Link åbner i nyt vindueKontakter PDF(459 Kb)hr

Liste over domstole, som har videoudstyr doneret af UNICEF (Skype for Business) til optagelse af oplysninger fra børn

Byretten i straffesager i Zagreb (općinski kazneni sud)

Byretten i Split (općinski sud)

Distriktsdomstolen i Bjelovar (županijski sud)

Distriktsdomstolen i Osijek

Distriktsdomstolen i Rijeka

Distriktsdomstolen i Sisak

Distriktsdomstolen i Split

Distriktsdomstolen i Varaždin

Distriktsdomstolen i Zagreb

Distriktsdomstolen i Velika Gorica

Sidste opdatering: 26/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Litauen

Litauens domstole råder ikke i øjeblikket over videokonferenceudstyr.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Ungarn

Ungarske domstole har ikke fast videokonferenceudstyr, men lejer dette udstyr i nødvendigt omfang.

Sidste opdatering: 13/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Nederlandene

De fleste domstole i Nederlandene har udstyr til at afhøre vidner og sagkyndige i retssalen ved brug af videokonference. Denne metode kaldes også for "teleafhøring" i Nederlandene.

Dokumentet nedenfor indeholder oplysninger om den type videokonferenceudstyr, der er tilgængelig i den relevante domstol.

Videoconferencing equipment PDF(98 Kb)en (på engelsk)

Der findes flere oplysninger om, hvordan videokonference fungerer i forbindelse med retssager Link åbner i nyt vindueher.

Sidste opdatering: 18/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Østrig

HerPDF(840 Kb)en kan du downloade en oversigt over de østrigske domstoles og anklagemyndigheders videokonferencefaciliteter sammen med de nødvendige kontaktoplysninger.

Sidste opdatering: 15/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Portugal

Nedenstående dokument indeholder tekniske oplysninger om videokonferenceudstyret i de forskellige domstole.

videoconference_systems_PT_enPDF(119 Kb)en

Sidste opdatering: 28/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Faciliteter i EU-landene - Slovenien

I Slovenien har 11 retssale ved distriktsdomstolene, 11 socialcentre og fængslet i Dob pri Mirna været udstyret med et videokonferencesystem siden den 1. maj 2011, og ét apparat anvendes af politiet. Der er tre mobile videokonferenceapparater til rådighed for videokonferencer ved domstole eller socialcentre, som endnu ikke har installeret noget system.

Slovenien inkluderede videokonferencesystemer i alle de projekter, der blev gennemført mellem 2009 og 2013. Projektet var berettiget til 85 % finansiering fra Den Europæiske Socialfond.

Videokonferencesystemer er et vigtigt aktiv for det slovenske retssystem. De gør det lettere at afhøre vidner, eksperter, børn, indlagte patienter, beboere på plejehjem, indsatte og andre, der skal fjernafhøres. De er særligt fordelagtige i grænseoverskridende sager og gør det langt lettere for parter, der bor i udlandet, at deltage i retssager. I stedet for at rejse til Slovenien kan de fremsætte en erklæring eller blive afhørt via et videokonferencelink.

VC_equipment_ver_1_si_en PDF(32 Kb)en

Sidste opdatering: 18/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.