Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Η χρήση βιντεοδιασκέψεων θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος της Βουλγαρίας και στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτό. Παράλληλα, θα βοηθήσει τη Βουλγαρία να προσεγγίσει τις ορθές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα συστήματα βιντεοδιάσκεψης που δημιούργησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν εγκατασταθεί σε 26 αίθουσες κτιρίων του δικαστικού συστήματος της χώρας (20 στα δικαστήρια και 6 στις φυλακές). Οι αίθουσες βιντεοδιάσκεψης δημιουργήθηκαν σε συνέχεια της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και χρήση αυτών κατά την προδικασία και το στάδιο της δίκης, καθώς και στο πλαίσιο της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηστής διακυβέρνησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Επισκόπηση των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης των βουλγαρικών δικαστηρίων, καθώς και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται εδώ  PDF (449 Kb) en.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.