Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Η εξέταση μαρτύρων στη Δημοκρατία της Κροατίας για τους σκοπούς διαδικασίας ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου διενεργείται στο πλαίσιο αίτησης διεθνούς (αμοιβαίας) νομικής συνδρομής. Το ίδιο ισχύει και για την εξέταση μάρτυρα μέσω βιντεοδιάσκεψης, κατά την οποία το εθνικό δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της αλλοδαπής δικαστικής αρχής, εξετάζει τον μάρτυρα στη Δημοκρατία της Κροατίας και επιτρέπει τη μετάδοση της εν λόγω εξέτασης μέσω βιντεοσύνδεσης.

Νομικό πλαίσιο

  • Ευρωπαϊκή σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, της 20ής Απριλίου 1959, με αμφότερα τα πρόσθετα πρωτόκολλά της [της 17ης Μαρτίου 1978 – Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας (Narodne novine), Διεθνείς Συνθήκες (Međunarodni ugovori) αριθ. 4/99 – και της 8ης Νοεμβρίου 2001 – Επίσημη Εφημερίδα, Διεθνείς Συνθήκες αριθ. 4/07]
  • Νόμος για τη διεθνή νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima)(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 178/04)
  • Κώδικας ποινικής δικονομίας (Zakon o kaznenom postupku)(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Η κεντρική αρχή για την παραλαβή αιτήσεων νομικής συνδρομής είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Διεθνούς και Δικαστικής Συνεργασίας, Τμήμα Διεθνούς Νομικής Συνδρομής και Δικαστικής Συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU)

Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας της κεντρικής αρχής

Alan Marinković
Υπηρεσία Διεθνούς Νομικής Συνδρομής και Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Τηλ.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr· europska.unija@mpu.hr

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας στα δικαστήρια της ακροαματικής διαδικασίας μέσω βιντεοσύνδεσης

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας  PDF (459 Kb) hr

Κατάλογος των δικαστηρίων που διαθέτουν εξοπλισμό βιντεοσκόπησης ανηλίκων, δωρεά της UNICEF (Skype for Business)

Δημοτικό Ποινικό Δικαστήριο Zagreb

Δημοτικό Δικαστήριο Split

Περιφερειακό δικαστήριο Bjelovar

Περιφερειακό δικαστήριο Osijek

Περιφερειακό δικαστήριο Rijeka

Περιφερειακό δικαστήριο Sisak

Περιφερειακό δικαστήριο Split

Περιφερειακό δικαστήριο Varaždin

Περιφερειακό δικαστήριο Zagreb

Περιφερειακό δικαστήριο Velika Gorica

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.