Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Το συνημμένο έγγραφο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια που διαθέτουν εξοπλισμό, καθώς και σχετικά με το είδος του εξοπλισμού που διαθέτουν.

Ωστόσο, αρμόδιο για την οργάνωση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία με τα δικαστήρια σχετικά με τα θέματα αυτά. Όλες οι αιτήσεις διενέργειας διαδικαστικών πράξεων που αφορούν την ακρόαση των διαδίκων με βιντεοδιάσκεψη πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Email: central.authority@just.ee

Εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης  PDF (39 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.