Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης είναι δυνατή στα δικαστήρια της Ιρλανδίας είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την πρακτική οδηγία του Ανώτερου Δικαστηρίου «HC45 — Χρήση συνδέσμου βιντεοδιάσκεψης για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές υποθέσεις».

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης —για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αυτού του είδους για τα είδη προσώπων που μπορούν να εξεταστούν.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης —πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του δικαστή.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης στην Ιρλανδία. Η πρόσβαση στην εν λόγω καταγραφή πρέπει να διατάσσεται από το δικαστήριο.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση α) όταν υποβάλλονται αιτήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει του άρθρου 17;

Η ακρόαση πρέπει να διενεργείται στα αγγλικά ή τα ιρλανδικά, αν διενεργείται στην Ιρλανδία. Ωστόσο, αν η ακρόαση διενεργείται εκτός Ιρλανδίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη γλώσσα.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή τους στο πλαίσιο και των δύο ειδών ακρόασης και πού πρέπει να βρίσκονται;

Αν το δικαστήριο βρίσκεται στην Ιρλανδία, ο/η διερμηνέας παρέχεται από τις δικαστικές αρχές της Ιρλανδίας αν το θέμα αφορά υπόθεση οικογενειακού ή ποινικού δικαίου. Στις αστικές υποθέσεις επαφίεται στους διαδίκους να μεριμνήσουν για τη διερμηνεία.

Αν το αιτούν δικαστήριο δεν γνωρίζει αγγλικά ή ιρλανδικά, είναι ευθύνη του εν λόγω δικαστηρίου να μεριμνήσει για τη δική του διερμηνεία.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον χώρο στον οποίο πρέπει να βρίσκεται ο/η διερμηνέας.

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής; Μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

Όλες οι ρυθμίσεις συμφωνούνται μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή πριν από τη διαδικασία στο δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σύνδεση λειτουργεί σωστά.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Τα έξοδα εξαρτώνται από σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων ο τόπος διεξαγωγής της βιντεοδιάσκεψης (δηλαδή, αν πρόκειται για δικαστήριο ή για άλλο χώρο)· ο χρόνος της ακρόασης (δηλαδή, αν γίνεται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του δικαστηρίου, οπότε το προσωπικό θα πρέπει να παραμείνει για περισσότερο χρόνο)· η τυχόν αναγκαιότητα εφαρμογής ειδικών διαδικασιών· και το τυχόν κόστος της χρήσης του εξοπλισμού. Το δικαστήριο εκτελέσεως θα ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο για τα έξοδα. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε ευρώ.

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση;

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ενημερώσει τον/τη μάρτυρα.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να βεβαιωθεί ως προς την ταυτότητα του προσώπου που θα εξεταστεί.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Ο όρκος πρέπει να δοθεί σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα δικαστήρια της Ιρλανδίας.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Το θέμα αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο δικαστηρίων.

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Καμία, εκτός αν υπάρχουν τυχόν ειδικά αιτήματα (π.χ. νοηματική γλώσσα, πρόσβαση με αναπηρική πολυθρόνα, ειδικές θρησκευτικές απαιτήσεις για την ορκωμοσία κ.λπ.).

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.