Võimalused ELi liikmesriikides

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Siin PDF (840 Kb) en saab alla laadida ülevaate Austria kohtute ja prokuratuuride videokonverentside pidamise võimalustest ning vajalikud kontaktandmed.

Viimati uuendatud: 15/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.