Võimalused ELi liikmesriikides

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Videokonverentsi kasutamine aitab Bulgaaria kohtusüsteemi ajakohastada ja parandada selle juurdepääsetavust. Samuti lähendab see Bulgaariat teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatavatele headele tavadele.

Justiitsministeerium on seadnud videokonverentsisüsteemid sisse Bulgaaria kohtuhoonetes 26 ruumis (20 kohtus ja kuues vanglas). Videokonverentsiruumid rajati hea valitsemistava rakenduskava raames Euroopa Sotsiaalfondi kaudu rahastatava projekti „Videokonverentsiruumide rajamine ja nende kasutamine kohtueelses ja kohtuetapis, sh piiriülese õigusalase koostöö korral“ tulemusena.

Bulgaaria kohtute videokonverentsi võimaluste ülevaade ja asjaomased kontaktandmed on kättesaadavad siin  PDF (449 Kb) en.

Viimati uuendatud: 15/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.