Võimalused ELi liikmesriikides

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Horvaatias kuulatakse tunnistajaid üle välisriigi kohtus läbi viidava menetluse eesmärgil vastusena rahvusvahelise (vastastikuse) õigusabi taotlusele. See kehtib ka tunnistaja ülekuulamise kohta videokonverentsi teel, kui siseriiklik kohus korraldab välisriigi õigusasutuse taotlusel tunnistaja ülekuulamise Horvaatias ja võimaldab seda ülekuulamist videolingi kaudu üle kanda.

Õigusraamistik

  • Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioon, 20. aprill 1959, koos mõlema lisaprotokolliga (17. märtsi 1978. aasta Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande (Narodne novine, NN) rahvusvahelisi lepinguid käsitlev osa (Međunarodni ugovori) nr 4/99 ja 8. novembri 2001. aasta NN rahvusvahelisi lepinguid käsitlev osa nr 4/07)
  • Seadus rahvusvahelise õigusabi kohta kriminaalasjades (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN nr 178/04)
  • Kriminaalmenetluse seadus (Zakon o kaznenom postupku) (NN nr 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

Õigusabi taotluste vastuvõtmise keskasutus on Horvaatia justiitsministeeriumi Euroopa asjade, rahvusvahelise ja õigusalase koostöö direktoraadi rahvusvahelise õigusabi ja ELi liikmesriikidega tehtava õigusalase koostöö osakond (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Kontaktisik keskasutuses

Alan Marinković
Rahvusvahelise õigusabi ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö talitus (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Tel: +385 1 3714203, +385 1 3714558
E-post: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kohtute kontaktandmed seoses videolingi kaudu toimuvate kohtuistungitega

Kontaktandmed  PDF (459 Kb) hr

Nimekiri kohtutest, kus on UNICEFi annetatud videotehnika (Skype for Business) laste ülekuulamise salvestamiseks

Zagrebi kriminaalkohus (općinski kazneni sud)

Spliti esimese astme kohus (općinski sud)

Bjelovari maakonnakohus (županijski sud)

Osijeki maakonnakohus

Rijeka maakonnakohus

Sisaki maakonnakohus

Spliti maakonnakohus

Varaždini maakonnakohus

Zagrebi maakonnakohus

Velika Gorica maakonnakohus

Viimati uuendatud: 26/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.