Võimalused ELi liikmesriikides

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Lisatud dokumendis on täpne teave selle kohta, millistel kohtutel on seadmed olemas ja millist liiki materjali kasutatakse.

Rahvusvahelise õigusalase koostöö korraldamine kuulub aga justiitsministeeriumi pädevusse. Nendes küsimustes ei või pöörduda otse kohtute poole. Õigusabitaotlused, mis on seotud isikute ärakuulamisega videokonverentsi teel, tuleb esitada järgmisel aadressil:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
e-post: central.authority@just.ee

VC equipment PDF (39 Kb) en

Viimati uuendatud: 16/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.