Võimalused ELi liikmesriikides

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, siis milliseid liikmesriigi menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Iirimaa kohtutes on võimalik videokonverentsi teel tõendeid koguda kas teise liikmesriigi kohtu osalemisel või otse teise liikmesriigi kohtu poolt. Sel viisil tõendite kogumist reguleerib muu hulgas kõrge kohtu (High Court) tegevusjuhend „HC45 – Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases“.

2 Kas on piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja menetlusosalisi?

Piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib küsitleda, ei ole.

3 Kas on piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda, ei ole.

4 Kas on piiranguid koha suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Piiranguid ei ole ja see oleneb kohtuniku nõusolekust.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid kohtuistungeid tohib salvestada?

Iirimaal on loodud võimalus salvestada videokonverentsi teel peetavaid kohtuistungeid. Kohtuistungi salvestamist peaks taotlema kohus.

6 Mis keeles peab kohtuistung toimuma: a) kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt ning b) kui toimub tõendite vahetu kogumine artikli 17 kohaselt?

Kohtuistung peaks toimuma inglise või iiri keeles, kui see leiab aset Iirimaal. Väljaspool Iirimaad toimuvate kohtuistungite puhul ei ole keele suhtes piiranguid kehtestatud.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki kohtuistungite puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui kohus asub Iirimaal, tagab tõlgi Iirimaa kohtuasutus, juhul kui asi puudutab perekonnaõigust või kuritegu. Tsiviilasjas on suulise tõlke korraldamine poolte ülesanne.

Kui taotluse esitanud kohus ei valda inglise või iiri keelt, peab see kohus ise tagama endale suulise tõlke.

Tõlkide asukoha suhtes piirangud puuduvad.

8 Millist menetlust kohaldatakse kohtuistungi korraldamiseks ja isiku teavitamiseks ülekuulamise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha kohtuistungi kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks selle toimumisest piisavalt vara teada?

Kogu korraldus lepitakse kokku kahe kohtu vahel. Selleks et tagada, et ühendus toimib nõuetekohaselt, on soovitatav seda enne kohtumenetlust katsetada.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas need tasutakse?

Kulud varieeruvad sõltuvalt mitmest asjaolust, sealhulgas videokonverentsi pidamise kohast (st kas see toimub kohtus või muus kohas), ülekuulamise ajast (kui see toimub väljaspool kohtu tööaega, peavad töötajad jääma kauemaks), sellest, kas on vaja rakendada erimenetlusi ja kas seadmete kasutamisega kaasnevad kulud. Taotluse saanud kohus teatab kuludest taotlevale kohtule. Maksed tuleks teha eurodes.

10 Kuidas tagatakse, et otse taotleva kohtu poolt ülekuulatavat isikut teavitatakse sellest, et ütluste andmine on vabatahtlik?

Tunnistaja teavitamine on taotluse esitanud kohtu ülesanne.

11 Millist menetlust kasutatakse ülekuulatava isiku isikusamasuse kontrollimiseks?

Kohus peab ise tuvastama küsitletava isiku isikusamasuse.

12 Milliseid nõudeid kohaldatakse vande andmise suhtes ja millist teavet on vaja taotlevalt kohtult, kui artikli 17 kohase tõendite vahetu kogumise raames nõutakse vande andmist?

Vanne tuleks anda Iirimaa kohtute tavamenetluste kohaselt.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et kohtuistungi päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

See on küsimus, milles kaks kohut peavad kokku leppima.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Lisateavet ei nõuta, välja arvatud juhul, kui on erisoove (nt viipekeel, ratastooliga juurdepääs, usulised erinõuded vande andmiseks jne).

Viimati uuendatud: 16/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.