Võimalused ELi liikmesriikides

Holland

Enamikul Madalmaade kohtutel on seadmed tunnistajate ja ekspertide kaugülekuulamiseks kohtusaalis videokonverentsi teel. Seda menetlust nimetatakse Madalmaades ka teleülekuulamiseks.

Sisu koostaja:
Holland

Järgmine dokument sisaldab teavet kohtus saadaolevate videokonverentsiseadmete tüübi kohta.

Videokonverentsiseadmed  PDF (98 Kb) en (inglise keeles)

Lisateave kohtuasjades videokonverentsi korraldamise kohta on kättesaadav siin.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.