Võimalused ELi liikmesriikides

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Allpool esitatud dokument sisaldab tehnilist teavet kohtuhoonetesse paigaldatud videokonverentsiseadmete kohta.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Viimati uuendatud: 14/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.