Võimalused ELi liikmesriikides

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Sloveenias on videokonverentsisüsteem alates 1. maist 2011 sisse seatud 11 piirkondliku kohtu kohtusaalis, 11 sotsiaalteenuste keskuses ja Dob pri Mirna vanglas ning üks seade on politsei kasutuses. Nende kohtute ja sotsiaalkeskuste jaoks, kus sellist süsteemi ei ole veel sisse seatud, on videokonverentsi pidamiseks saadaval kolm mobiilset videokonverentsiseadet.

Sloveenia kaasas aastatel 2009–2013 läbi viidud projektidesse süstemaatiliselt videokonverentsisüsteemid. Neid projekte rahastas 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfond.

Videokonverentsisüsteemid on Sloveenia kohtusüsteemi jaoks olulise väärtusega. Need hõlbustavad tunnistajate, ekspertide, laste, haiglaravil olevate patsientide, hooldekodude eakate elanike, vangide ja teiste isikute kaugülekuulamist. Need on eriti kasulikud piiriüleste kohtuasjade puhul, võimaldades välismaal elavatel isikutel palju lihtsamini kohtumenetluses osaleda. Selle asemel, et Sloveeniasse reisida, võivad nad teha avalduse või neid võidakse üle kuulata videokonverentsi lingi kaudu.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Viimati uuendatud: 18/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.