Võimalused ELi liikmesriikides

Liikmesriikide kohtud on üha paremini varustatud videokonverentside korraldamise seadmetega nii kohtusaalides kui ka spetsiaalselt tunnistajate või ekspertide ärakuulamiseks ettenähtud ruumides.

Selleks et kohtunikel, prokuröridel ja kantseleitöötajatel oleks piiriülestes menetlustes hõlpsam leida videokonverentsi teel ärakuulamise korraldamiseks vajalikku praktiliste teavet, on liikmesriikide justiitsministrid andnud järgnevalt esitatud teavet selle kohta, millistes kohtutes on võimalik milliseid videokonverentsi korraldamise seadmeid kasutada. Ministeeriumide ja vanglate videokonverentsiseadmeid ei ole nimetatud. Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.